МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів сьогодні є фактором, який створює реальну загрозу для життєдіяльності національних суспільств і органів влади, суверенітету держав та демократичності політичних інститутів, стабільності фінансово-економічних та політичних систем, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Військова агресія з боку росії, яка здійснюється вже більше ніж 1 рік, в значній мірі посприяла загостренню проблем, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, що створює безпосередню загрозу генофонду нації, забезпеченню правопорядку, національній безпеці країни. Методи діяльності поліції у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів- це прийоми цілеспрямованого юридичного впливу, що посідають чільне місце в діючій структурі адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є досить складною системою способів та прийомів, та якісно різняться між собою. В галузі протидії незаконному обігу наркотиків проблема методів діяльності уповноважених суб’єктів набуває особливої ваги, адже від їх правильного вибору та ефективного застосування значною мірою залежить не тільки ефективність припинення, превенції та профілактики правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, мінімізації та (або) ліквідації наслідків такого обігу, а й в цілому результативність боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Запропоновано наступне трактування методів діяльності в галузі, що аналізується: це сукупність засобів, способів, прийомів, за допомогою яких органи Національної поліції України, в межах своєї компетенції, цілеспрямовано впливають на підконтрольні об’єкти у зазначеній сфері з метою найбільш ефективного запобігання, припинення та обмеження юридичними та фізичними особами незаконного поводження з наркотичними засобами, психотропних речовин і прекурсорів. Методи діяльності поліції у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів розподілені на: 1)загальні: переконання, примус; 2) спеціальні: заохочення, адміністративні, організаційні, економічні, психо- логічні та технічні. Необхідно підкреслити, що найбільший ефект від застосування методів діяльності поліції щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів може бути досягнуто лише за умови їх комплексного використання, з урахуванням конкретного змісту державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. The illegal use of narcotic drugs, psychotropic speeches and precursors is a factor that creates a real threat to the life of national societies and authorities, the sovereignty of powers and the democratic nature of political institutions, the stability of financial-economic and political systems, both on the national and on the international level. Viykova's aggression from the side of russia, which is more than 1 year, in a significant world has caused serious problems, related to the illegal use of drugs, which will create an indiscriminate threat to the gene pool of the nation, to ensure the rule of law, the national security of the country. Methods of activity of the policy in the sphere of ensuring the prevention of illegal use of narcotic drugs, psychotropic speech and precursors, which are aimed at ensuring that a person in the active structure of the administrative and legal status of subjects is ensured by the illegal use of narcotic drugs, psychotropic speech and precursors, which is a coherent system of methods and acceptances, and how to resolve the place itself. In the field of combating illicit drug trafficking, the problem of methods of activity of authorized entities is of particular importance, because their correct choice and effective use largely depends not only on the effectiveness of suppression, prevention and prevention of offenses in the field of illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, minimization and (or) elimination of the consequences of such trafficking, but in general, the effectiveness of the fight against illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors. The following interpretation of the methods of activity in the analyzed industry has been proposed: it is a set of means, methods, techniques by which the bodies of the National Police of Ukraine, within their competence, purposefully influence the controlled objects in this area in order to most effectively prevent, suppress and restrict illegal handling of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors by legal entities and individuals. Methods of police activity in the field of combating illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors are divided into: 1) general: persuasion, coercion; 2) special: incentives, administrative, organizational, economic, psychological and technical. It should be emphasized that the greatest effect of the use of methods of police activity to counteract illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors can be achieved only if they are used in a comprehensive manner, taking into account the specific content of state policy in the sphere of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors, counteraction to their illicit trafficking.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Коропатов, О.,Тригуб, С. МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ. Юридичний бюлетень. 2023. Вип. 29. С. 252-257.