Місце та ознаки інституту бізнес-омбудсмена в системі альтернативних способів вирішення господарських спорів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті представлено дослідження інституту бізнес-омбудсмена в Україні. Так, наука не містить жодних ґрунтовних досліджень інституту спеціалізо- ваних омбудсменів, в тому числі уповноважених із захи- сту прав підприємців. Визначено, що, незважаючи на недовгу історію його функціонування, він може стати ефективним способом врегулювання спорів, які вини- кають між суб’єктами господарювання та органами державної влади або місцевого самоврядування. Проа- налізовано наукові дослідження з питань місця уповно- важеного із захисту прав підприємців в правовій системі держави та відзначено, що він є самостійним альтер- нативним способом врегулювання господарських спорів. Визначені проблеми, які не дозволяють досліджуваному інституту стати більш ефективним. Зокрема, вияв- лений надмірно формальний підхід до скарг, адресова- них Раді бізнес-омбудсмена. Серед недоцільних вимог, які закріплені чинним законодавством: обов’язковість застосування адміністративного оскарження та обме- ження права на звернення до Ради у разі, якщо спір вже перебуває на розгляді в суді. Запропоновано внести ряд змін до вимог до скарг на порушення прав бізнесу зі сторони органів державної влади або місцевого само- врядування. Наведене дозволить зробити інститут бізнес-омбудсмена більш доступним та сприятиме збільшенню довіри суб’єктів господарювання до дер- жави. Так, інститут бізнес-омбудсмена має перспек- тиви розвитку в України та подальшого становлення як самостійного способу вирішення спорів, які вини- кають у сфері господарювання. Автором узагальнені ознаки інституту бізнес-омбудсмена (уповноваженого із захисту прав підприємців). Серед яких виокремлені такі: бізнес-омбудсмен є посадовою особою незалежним від органів влади; інститут бізнес-омбудсмена є само- стійним альтернативним способом вирішення спорів за участі суб’єкта господарювання та органу держав- ної влади або місцевого самоврядування; рішення, які ним приймаються, носять рекомендаційний характер; він сприяє налагодженню зв’язку між суб’єктами госпо- дарювання та державою і формуванню правової куль- туру між зазначеними учасниками господарських пра- вовідносин. The article presents a study of the business ombudsman institute in Ukraine. Thus, science does not contain any thorough studies of the institute of specialized ombudsmen, including those authorized to protect the rights of entrepreneurs. It was determined that, despite the short history of its operation, it can become an effective way of settling disputes that arise between business entities and state or local self-government bodies. Scientific studies on the place of the commissioner for the protection of the rights of entrepreneurs in the legal system of the state were analyzed and it was noted that he is an independent alternative way of settling economic disputes. Identified problems that do not allow the researched institute to become more effective. In particular, an excessively formal approach to complaints addressed to the Council of the Business Ombudsman was revealed. Among the impractical requirements established by the current legislation, the mandatory application of an administrative appeal and the limitation of the right to appeal to the Council in the event that the dispute is already under consideration in court. It is proposed to make a number of changes to the requirements for complaints about violations of business rights by state authorities or local governments. The above will make the institute of the business ombudsman more accessible and contribute to increasing the trust of business entities in the state. Thus, the business ombudsman institute has prospects for development in Ukraine and its further development as an independent way of resolving disputes arising in the field of business. The author summarized the characteristics of the business ombudsman institute (authorized to protect the rights of entrepreneurs). Among which the following are highlighted: the business ombudsman is an official independent of the authorities; the institute of the business ombudsman is an independent alternative way of resolving disputes involving a business entity and a state authority or local self-government body; decisions taken by him are of a recommendatory nature; it contributes to the establishment of a relationship between economic entities and the state and the formation of a legal culture between the specified participants in economic legal relations.
Опис
Ключові слова
бізнес-омбудсмен, Рада бізнес-ом- будсмена, альтернативні способи вирішення спорів, господарський спір., business ombudsman, Business Ombudsman Council, alternative dispute resolution, economic dispute.
Бібліографічний опис
Петренко Н.О. Місце та ознаки інституту бізнес-омбудсмена в системі альтернативних способів вирішення господарських спорів. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 3. С. 97-101.