Методичні рекомендації для роботи над фаховою лексикою з німецької мови з теми «Das Ministerium des Innern der Bundesrepublik Deutschland »

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Дана методична розробка складено згідно з програмою з німецької мови для самостійної роботи курсантів та студентів II курсів. Основною метою даної методичної розробки є самостійне ознайомлення з юридичними текстами на базі граматичного та лексичного рівня, вивченого раніше. Тематика збірника зосереджена на структурі міністерства внутрішніх справ Німеччини— розкриває цілі та задачі поліції, функціональний поділ, технічне оснащення та навчання представників правоохоронних органів Німеччини. Розробка має ціллю дати студентам та курсантам мовні знання юридичного напрямку, вміння читати та перекладати тексти, висловлювати свої думки німецькою мовою, як в усній, так і письмовій формах. Методична розробка складається з 8 текстів, які пов’язані фонетичним, граматичним та лексичним матеріалами. Розроблений матеріал є джерелом для додаткової та самостійної роботи курсантів та студентів над покращенням мовних знань юридичного напрямку. This methodical development is made according to the program on German language for independent work of cadets and students of II courses. The main purpose of this methodological development is independent acquaintance with legal texts on the basis of grammatical and lexical level, studied earlier. The collection focuses on the structure of the German Ministry of the Interior - it reveals the goals and objectives of the police, functional division, technical equipment and training of German law enforcement officials. The development aims to give students and cadets legal knowledge of the legal field, the ability to read and translate texts, express their thoughts in German, both orally and in writing. The methodological development consists of 8 texts that are related to phonetic, grammatical and lexical materials. The developed material is a source for additional and independent work of cadets and students on improving the language skills of the legal field.
Опис
Ключові слова
німецька мова, курсанти, самостійна робота, мовні знання, юридичний напрямок, German language, cadets, independent work, language skills, legal field
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації для роботи над фаховою лексикою з німецької мови з теми «Das Ministerium des Innern der Bundesrepublik Deutschland »[Уклад. Бочевар А.Г. ]; Одеса: ОДУВС, 2014. 26 с.