Human-scale of education quality: philosophical and methodological dimension of the professional training officers of the National Police of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR
Анотація
Chapter 2 specifies the essence of the human-scale of the quality of education in the philosophical and methodological dimension of the professional training of officers of the National Police of Ukraine; the basic concepts of philosophical, educational theory and practice are analyzed, ideas and positions in the scientific literature on the study of educational phenomena in Ukraine and abroad in their integral connection with the social and cultural context of the philosophical and methodological dimension of national and world transformations of human-scale; the essence of the phenomenon of the human-scale of science in the historical and philosophical context is determined; at the general theoretical philosophical level, the trends of the processes of modern transformations in education are substantiated in a holistic connection with the corresponding concepts of human development; the philosophical and methodological aspect of human-dimensional measurements of the quality of education of police officers in Ukraine is concretized; the necessity and prospects of research and implementation of the concept of Ukrainian general scientific methodology in the theory and practice of education regarding the unity of the formation and development of a Human on the basis of the cognitive-emotional-volitional triad of its components are proved. У розділі 2 конкретизовано сутність людиномірності якості освіти у філософсько-методологічному вимірі професійної підготовки офіцерів Національної поліції України; проаналізовано основні концепції філософської, освітньої теорії і практики, ідеї та позиції в науковій літературі щодо вивчення освітніх явищ в Україні і за кордоном у їх цілісному зв’язку з соціальним та культурним контекстом філософсько-методологічного виміру національних та світових трансформацій людиномірності; визначено сутність феномену людиномірності науки в історико-філософському контексті; на загальнотеоретичному філософському рівні обґрунтовано тенденції процесів сучасних трансформацій в освіті у цілісному зв’язку з відповідними концепціями розвитку людини; конкретизовано філософсько-методологічний аспект людиномірних вимірів якості освіти поліцейських в Україні; доведено необхідність і перспективність дослідження і впровадження концепції української загальнонаукової методології у теорію і практику освіти, щодо єдності формування і розвитку Людини на ґрунті когнітивно-емоційно-вольової тріади її компонент.
Опис
Ключові слова
Нuman-scale, quality of education, pedagogical skills, transformational education, post-non-classical., Людський масштаб, якість освіти, педагогічна майстерність, трансформаційна освіта, постнекласична.
Бібліографічний опис
Semenova, A., Bondarenko, V., Vysotska, T. (2023). Human-scale of education quality: philosophical and methodological dimension of the professional training officers of the National Police of Ukraine. Quality parameters of higher education officers of the National Police in the conditions of imperative human-scale values. Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 74–105. doi: https://doi.org/10.15587/978-617-7319-67-1.ch2
Зібрання