Psychological and pedagogical content of the implementation of international standards of ethical behavior in the training of police officers in Ukraine

Анотація
Chapter 8 specifies the psychological and pedagogical content of the implementation of international standards of ethical behavior in the training of police officers in Ukraine on the basis of the methodological principles of the humanistic approach, interactive learning technologies and modern didactic principles, which should be the basis of the professional training of police officers in their practical orientation while modeling the real process of official activity within the walls of HEI, with the inclusion of teachers in this process as subjects who have the techniques of organizing their own professional activities and analyze the ways of professional self-development. Methodical and practical psychological and pedagogical directions for the implementation of the ideas of humanistic pedagogy are presented, as well as the development of methodological foundations for the implementation of international standards of ethical behavior in the training of police officers in Ukraine on the basis of a general scientific holistic approach, which is an objective need of the modern national education system in general and the training of police officers in particular. It has been proven that Ukrainian society needs a comprehensive strategic and balanced educational policy for the training of specialists who should be characterized by appropriate professional and personal moral and managerial qualities, because the main duty of a police officer is to serve people, to respect the constitutional rights of freedom, equality and justice. It is substantiated that in such a context, the issue of concretizing the axiological and nation-building content and developing the methodology for preparing and evaluating relevant programs, training of scientific and pedagogical personnel acquire special significance. У розділі 8 конкретизовано психолого-педагогічний контент реалізації міжнародних стандартів етичної поведінки у підготовці поліцейських в Україні на ґрунті методологічних засад гуманістичного підходу, інтерактивних технологій навчання та сучасних дидактичних принципів, які мають бути основою професійної підготовки поліцейських у їх практичній спрямованості при моделюванні реального процесу службової діяльності в стінах ЗВО, при включенні викладачів у цей процес як суб’єктів, які володіють прийомами організації власної професійної діяльності і аналізують шляхи професійного саморозвитку. Представлено методично-практичні психолого-педагогічні напрями впровадження ідей гуманістичної педагогіки, а також розробка методологічних основ реалізації міжнародних стандартів етичної поведінки у підготовці поліцейських в Україні на ґрунті загальнонаукового цілісного підходу, що є об’єктивною потребою сучасної вітчизняної системи освіти загалом і підготовки поліцейських зокрема. Доведено положення про те, що українське суспільство потребує цілісної стратегічно-виваженої освітньої політики підготовки фахівців, які мають характеризуватися відповідними професійними і особистісними моральними і управлінськими якостями, адже основний обов’язок офіцера поліції – служити людині, поважати конституційні на свободу, рівність та справедливість. Обґрунтовано, що у такому контексті особливої значущості набувають питання конкретизації аксіологічно-націєтворчого змісту і розробки методології підготовки і оцінювання відповідних програм, підготовки науково-педагогічних кадрів.
Опис
Ключові слова
Professional ethics, rules (codes) of ethical behavior, honesty, trust, justice, respect, responsibility, courage, police training., Професійна етика, правила (кодекси) етичної поведінки, чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, мужність, поліцейська підготовка.
Бібліографічний опис
Krykun, V., Semenova, A., Korniienko, M. (2023). Psychological and pedagogical content of the implementation of international standards of ethical behavior in the training of police officers in Ukraine. Quality parameters of higher education officers of the National Police in the conditions of imperative human-scale values. Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 272–305. doi: https://doi.org/10.15587/978-617-7319-67-1.ch8
Зібрання