ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена досить важливій про- блемі – дослідженню питань з реалізації прав, свобод та обов’язків внутрішньо переміщених осіб. У статті проаналізовано норми Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо перемі- щених осіб» та з’ясовано перелік і зміст таких прав, свобод і обов’язків. Проаналізовано Порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, який затвер- джено постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 646. Звернута увага на необхідність вирішення таких питань, як: оформлення спадкування майна та отри- мання свідоцтва про право на спадщину у разі, коли відомості внесені до Реєстру спадкових справ ще до початку військових дій, але спадкові справи залиши- лися на тимчасово окупованій території; визнання дійсними раніше посвідчених заповітів; отримання свідоцтва про право на спадщину у зв’язку з відмовою нотаріусів у їх видачі через відсутність можливості надати довідку з місця проживання померлого щодо зареєстрованих у житловому приміщенні осіб або неможливістю провести оцінку нерухомого майна, яке перебуває на тимчасово непідконтрольній території; проблеми доступу до правосуддя, а саме відсутність установ, які надають послуги у сфері юстиції та пра- восуддя на непідконтрольних уряду територіях, та ін. Наголошено, що в Україні на законодавчому рівні визначено права, свободи і обов’язки внутрішньо переміщених осіб, але їх реалізація потребує ство- рення певного адміністративно-правового механізму, який би забезпечував процес як самої реалізації прав, свобод і обов’язків внутрішньо переміщених осіб, так і надавав би змогу оперативно реагувати на нові виклики з регулювання та реалізації таких питань. Є ще велика кількість проблем, які досі залишаються неврегульованими. Визначено, що лише через створення дієвої сис- теми нормативно-правових актів внутрішньо пере- міщені особи матимуть можливість реалізувати свої права та належним чином виконувати обов’язки. The article is devoted to a very important issue – the study of the implementation of the rights, freedoms and responsibilities of internally displaced persons. The article analyzes the provisions of the Law of Ukraine “On Ensuring the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons” and clarifies the list and content of such rights, freedoms and responsibilities. The Procedure for creating, maintaining and accessing information to the Unified Information Database on Internally Displaced Persons, which was approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 22, 2016 No. 646. Attention was drawn to the need to address such issues as: registration of inheritance of property and obtaining a certificate of inheritance in the case when the information is entered in the Register of Inheritance before the hostilities, but inheritance remained in the temporarily occupied territory; recognition of previously certified wills as valid; obtaining a certificate of inheritance in connection with the refusal of notaries to issue them due to the inability to provide a certificate of residence of the deceased in respect of persons registered in the dwelling or the inability to assess real estate located in temporarily uncontrolled territory; problems of access to justice, namely, the lack of institutions that provide services in the field of justice and justice in areas not controlled by the government, etc. It is emphasized that the rights, freedoms and responsibilities of internally displaced persons are defined at the legislative level in Ukraine, but their implementation requires the creation of a certain administrative and legal mechanism that would ensure the process of realization of rights, freedoms and responsibilities of internally displaced persons and would enable a rapid response to new challenges in regulating and implementing such issues. There are still a large number of problems that still remain unresolved. It is determined that only through the creation of an effective system of regulations, internally displaced persons will be able to exercise their rights and perform their duties properly.
Опис
Ключові слова
внутрішньо переміщені особи, права, свободи, обов’язки внутрішньо переміщених осіб, Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб., internally displaced persons, rights, freedoms, responsibilities of internally displaced persons, Unified Information Database of Internally Displaced Persons.
Бібліографічний опис
Грохольський В.Л., Швець Л.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ.Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 9 - 13.