Місце сімейного права в системі приватного права України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У тезах досліджується сімейне право як окрема правова категорія та його місце с системі національного права України. Виокремлюються характерні риси сімейного права України, його предмет та метод правового регулювання. Розглядається питання самостійності сімейного права, належності його до приватного права, або до цивільного права України. The theses study family law as a separate legal category and its place in the system of national law of Ukraine. The characteristic features of family law of Ukraine, its subject and method of legal regulation are singled out. The question of independence of family law, its belonging to private law, or to civil law of Ukraine is considered.
Опис
Ключові слова
Cімейне право, приватне право, публічне прав,о метод сімейного права, поділ права., Family law, private right, public law, method of family law, division of rights.
Бібліографічний опис
Середницька І.А, Кириченко А. С. Місце сімейного права в системі приватного права України / Середницька І.А., Кириченко А. С. // Zbior artykulow naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracownikow naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z panstw obszaru bylego Zwiazku Radzieckiego oraz bylej Jugoslawii (м. Варшава 29.12.2017 р.) – С. 32-33.
Зібрання