Міжнародний захист прав людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що сприяють вивченню навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини». Посібник розроблений відповідно до робочої програми для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «ба- калавр» (галузь знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 262 «Правоохоронна дія- льність») для студентів денної та заочної форми навчання). Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кож- ною темою, планами практичних занять та завданнями для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яку необхідно використову- вати студентам при підготовці до практичних, семінарських занять та заліку. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти освіт- нього ступеня «бакалавр» та науково-педагогічних працівників (галузь знань 26 «Ци- вільна безпека» спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для студентів денної та заочної форми навчання). The textbook contains materials that contribute to the study of the discipline "International Protection of Human Rights". The manual is developed in accordance with the work program for graduates of the bachelor's degree (field of knowledge 26 "Civil Security" specialty 262 "Law Enforcement") for full-time and part-time students). The textbook contains a program of the discipline with guidelines for each topic, plans of practical classes and tasks for independent work. The manual contains a list of recommended literature that students should use in preparation for practical, seminar and test. The textbook is designed for students of higher education his bachelor's degree and research and teaching staff (field of knowledge 26 "Civil Security" specialty 262 "Law Enforcement" for full-time and part-time students).
Опис
Ключові слова
міжнародний захист, права людини, забезпечення прав і свобод, правоохоронна діяльність, студенти, навчальний курс, оволодіння теоретичними та практичними знаннями, international protection, human rights, ensuring rights and freedoms, law enforcement, students, training course, mastering theoretical and practical knowledge
Бібліографічний опис
Міжнародний захист прав людини: Навчально-методичний посібник / Уклад. Юрченко М. М., Костова Н. І. – Одеса: ОДУВС, 2021. – 110 с.