Релігійна організація як учасник кримінально-виконавчої діяльності в Україні

Анотація
У даному навчальному посібнику з’ясовано сутність, зміст і роль релігійних організації у процесі виконання-відбування покарань, а також запропоновані науково обґрунтовані шляхи підвищення ефективності діяльності цих учасників кримінально-виконавчих правовідносин. Видання розраховано на науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів та інших суб’єктів освітнього процесу, а також на практичних працівників органів та установ виконання покарань і представників громадських об’єднань. This study guide clarifies the essence, content and role of religious organizations in the process of execution and serving of punishments, as well as scientifically based ways of increasing the effectiveness of the activities of these participants in criminal-executive legal relations are proposed. The publication is intended for scientists, scientific and pedagogical workers, graduate students, doctoral students and other subjects of the educational process, as well as for practical workers of bodies and institutions for the execution of punishments and representatives of public associations.
Опис
Ключові слова
релігійні організації, процес виконання-відбування покарань в Україні, кримінально-виконавча діяльність,, religious organizations, the process of executing and serving sentences in Ukraine, criminal and executive activities,
Бібліографічний опис
Релігійна організація як учасник кримінально-виконавчої діяльності в Україні: навч.посібник./ М. І. Жолтані, О. Г. Колб, І. М. Копотун та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф., В. Я. Конопельського та д.ю.н., проф., заслуженого юриста України О. Г. Колба. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2022. 162 с.