Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України

Анотація
Із запровадженням в Україні 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв’язку із військовою агресією російської федерації було внесено також низку інших змін до розділу ІХ-1 КПК України: - Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення» щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану» №2111- IX від 03.03.2022 було внесено істотні зміни до ст. 615 КПК України щодо делегування окремих повноважень слідчого судді керівнику органу прокуратури, розширення окремих повноважень прокурорів, розширення переліку злочинів, за які може бути застосовано тримання під вартою до 30 днів, унормування початку та строків досудового розслідування в умовах надзвичайних правових режимів та ін.; - Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» №2137-IX від 15.03.2022 ст. 615 доповнено частинами 7 та 8 щодо строків повідомлення про підозру затриманій особі та строків досудового розслідування. With the introduction of martial law in Ukraine on February 24, 2022 in connection with the military aggression of the Russian Federation, a number of other changes were also made to section IX-1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine: - the Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On preliminary incarceration" regarding the additional regulation of ensuring the activities of law enforcement agencies under martial law" No. 2111-IX dated 03.03.2022 was significant changes were made to Art. 615 of the Criminal Code of Ukraine regarding the delegation of certain powers of the investigating judge to the head of the prosecutor's office, the expansion of certain powers of prosecutors, the expansion of the list of crimes for which he can detention for up to 30 days, normalization of the beginning and terms of pre-trial investigation in conditions of emergency legal regimes, etc. should be applied; - the Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On Electronic Communications" on improving the effectiveness of pre-trial investigation "on hot pursuit" and countermeasures against cyberattacks" No. 2137-IX dated March 15, 2022, Art. 615 is supplemented by parts 7 and 8 regarding the terms of notification of suspicion to a detained person and the terms of pre-trial investigation.
Опис
Ключові слова
Кримінальний процесуальний кодекс, воєнний стан, права ісвободи людини, Criminal procedural code, martial law, human rights and freedoms
Бібліографічний опис
Гловюк І., Тетерятник Г.,Рогальська В., Завтур В. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 25 березня 2022 року). Львів-Одеса-Дніпро, 2022. 48 с.
Зібрання