ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ ПРИТУЛКІВ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Стаття присвячена виявленню та розкриттю особливостей функціонування при- тулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Такі притулки відповідно до українського законодавства є спеціалізованими службами підтримки постражда- лих осіб і самостійними суб’єктами у питаннях запобігання та протидії домашньому насильству. Вимога створення подібних притулків міститься у міжнародних норма- тивно-правових актах, зокрема у Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбі із цими явищами. Незважаючи на необов’язковість на сьогоднішній положень цієї Конвенції, український законода- вець більшість міжнародних стандартів, що містить цей документ у сфері боротьби ґендерно зумовленим та домашнім насильством, імплементував у вітчизняне законо- давство. В статті розкриваються правові засади функціонування в Україні притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі як спеціалізованих служб підтримки таких осіб. Також увага приділена про- блемним аспектам функціонування таких притулків в Україні. Зокрема розкрито питання щодо визначення необхідної для нашої держави кількості таких притулків, а також нормативне обґрунтування таких розрахунків. Також в статті визначено дже- рела фінансування розбудови мережі притулків, які можуть бути як державні, так і недержавні. Окремо висвітлено питання щодо ситуації фінансування цього питання в Україні у 2021 році. Визначено, що держава приділяє цьому питанню певну увагу, здійснюючи фінансову підтримку різними шляхами, в тому числі і шляхом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалі- зованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Окрема увага приділена ефективним і позитивним практикам залучення інсти- туцій громадського суспільства у вирішенні організаційних та фінансових проблем розбудови притулків для осіб, що постраждали від домашнього насильства. The article is devoted to identifying and disclosing the peculiarities of the functioning of shelters for victims of domestic violence. According to Ukrainian law, such shelters are specialized support services for victims and independent entities in preventing and combating domestic violence. The requirement to establish such shelters is contained in international legal acts, in particular in the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence. Despite the non-binding nature of the current provisions of this Convention, the Ukrainian legislator has implemented most of the international standards contained in this document in the field of combating gender-based and domestic violence in domestic law. The article reveals the legal basis for the operation in Ukraine of shelters for victims of domestic violence and / or gender-based violence as specialized support services for such persons. Attention is also paid to the problematic aspects of the functioning of such shelters in Ukraine. In particular, the issue of determining the number of such shelters required for our state, as well as the regulatory basis for such calculations is revealed. The article also identifies sources of funding for the development of a network of shelters, which can be both public and private. The issue of the situation of financing this issue in Ukraine in 2021 is covered separately. It is determined that the state pays some attention to this issue by providing financial support in various ways, including by providing a subvention from the state budget to local budgets to create a network of specialized support services for victims of domestic and / or gender-based violence. Particular attention is paid to effective and positive practices of involving civil society institutions in solving organizational and financial problems of building shelters for victims of domestic violence.
Опис
Ключові слова
притулок, домашнє насильство, спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, суб’єкти запобіганню та протидії домашньому насильству, shelter, domestic violence, specialized support services for victims, actors in preventing and combating domestic violence.
Бібліографічний опис
Кейдалюк В.О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ ПРИТУЛКІВ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2022. Вип. 24. С. 108 - 114.