ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Наведена авторкою у дослідженні класифікація корупційних ризиків дає можливість визначитись з напрямами усунення причин, що сприяють їх вчиненню: а) політичні – стабілізація політичної ситуації в країні; б) економічні – доведення рівня прибутку населення, в тому числі і працівників поліції, до нормального рівня життя; в) соціальні – забезпечення не на папері, а в реальному життя належний «соціальний пакет» поліцейських; г) правові – створити нормативно-правові акти, що відповідають реаліям життя; д) організаційні – здійнення належного контролю з боку керівних органів. Вказані напрями не є остаточними і можуть бути доповнені в залежності від різних об’єктивних та суб’єктивних факторів. The classification of corruption risks presented by the author in the study makes it possible to determine the directions for eliminating the causes that contribute to their occurrence: a) political - stabilization of the political situation in the country; b) economic - bringing the income level of the population, including police officers, to a normal standard of living; c) social - providing not on paper, but in real life, the proper "social package" of police officers; d) legal - to create regulatory and legal acts that correspond to the realities of life; e) organizational - proper control by management bodies. The specified directions are not final and may be supplemented depending on various objective and subjective factors.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Середницька, І. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ. Актуальні питання запобігання корупції: міжнародний та національний досвід: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (16 грудня 2022 року, м. Одеса) / за ред. А.В.Денисовой. Одеса: ОДУВС, 2022. 92 с. С.61-64.