Цивільний процес України (у схемах і таблицях). Загальна частина

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У навчальному посібнику за допомогою схем та таблиць розкриті загальні положення правового регулювання порядку розгляду і вирішення цивільних справ, що виникають із цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин. Розглядаються інститути цивільного процесуального права, які становлять його систему, зокрема, цивільні процесуальні правовідносини, представництво у цивільному процесі, процесуальні строки, докази та доказування. Матеріал подано у вигляді, що полегшує сприйняття та розуміння як у цілому цивільного судочинства, так і окремих його правових інститутів. The textbook with the help of diagrams and tables reveals the general provisions of the legal regulation of the procedure for consideration and resolution of civil cases arising from civil, land, labor, family, housing and other legal relations. The institutions of civil procedural law, which constitute its system, are considered, in particular, civil procedural legal relations, representation in civil proceedings, procedural terms, evidence and proof. The material is presented in a form that facilitates the perception and understanding of both civil proceedings in general and its individual legal institutions.
Опис
Ключові слова
цивільний процес; цивільні процесуальні правовідносини; позовне провадження; наказне провадження; окреме провадження; суд; позивач; відповідач; заявник; заінтересовані особи, civil process; civil procedural legal relations; proceedings; ordering proceedings; separate proceedings; court; plaintiff; defendant; the applicant; interested persons
Бібліографічний опис
Андрієнко І.С. Цивільний процес України (у схемах і таблицях). Загальна частина: Навч. пос./ І.С. Андрієнко. - Одеса: ОДУВС, 2020.