ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Підприємництво, господарство і право
Анотація
У статті розглянуто особливості надання недостовірних відомостей як форми об’єктивної сто- рони порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва. Висвітлено основні види документів, за наведення недостовірних даних у яких передбачена адміні- стративна відповідальність. Проаналізовано правозастосовну, судову та правоохоронну практику щодо вирішення проблемних питань у частині притягнення до відповідальності за правопорушення, передбачені ст. 96 КУпАП України. Наголошено на необхідності усунути помилки чи недостовірні відомості, якщо останні були виявлені замовником самостійно, або ж вказані випадково, тобто не умисно. Так, до органу держархбудконтролю замовник має право подати заяву про самостійне вияв- лення ним помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки тощо) в раніше зареє- строваному повідомленні чи декларації та звернутись із проханням зареєструвати нову декларацію та внести відповідні зміни до Єдиного реєстру документів. Зроблено висновок про необхідність під- вищити розміри штрафу за порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і пра- вил під час будівництва, адже значна кількість порушень здійснюється особами завідомо свідомо, оскільки розміри штрафів відносно не значні. Однак, окрім посилення розмірів штрафів, в тому числі за подання недостовірних даних, необхідно вдосконалити та максимально оцифрувати процедури з подання та реєстрації дозвільних, реєстраційних документів, створивши єдину інформатизовану базу даних. Поєднання такої системи з наявними державними електронними базами та реєстра- ми значно спростили б та пришвидшили процедури з подання та реєстрації документів, декларацій, повідомлень тощо. Окрім того, це б дозволило значно пришвидшити процедуру перевірки достовір- ності вказаних у документах даних та виключити людський фактор, а також дало б можливість прострочення строків притягнення до відповідальності в разі наявності порушення. Також запро- вадження єдиної інформатизованої бази даних дозволить виключити корупційні ризики серед пред- ставників державних контролюючих органів, а також надасть можливість у режимі реального часу моніторити статистичні дані. The article deals with the peculiarities of providing untrue information as a form of the objective side of violating the requirements of the law, building codes, standards and rules during construction. The main types of documents for providing false information in which administrative responsibility is provided. The law enforcement, judicial and law enforcement practice of solving problematic issues in terms of prosecution of the offenses under Art. 96 KUPAP of Ukraine. Emphasized the need to eliminate errors or inaccurate information if the latter were identified by the customer themselves, or were accidentally, that is, not intentional. Thus, the contracting authority has the right to submit an application for self-identification of a mistake (note, spelling, grammatical, arithmetic, etc.) in a previously registered message or declaration, and to request to register a new declaration and make corresponding changes in the Single register. The conclusion was made about the need to increase the amount of the fine for violations of the requirements of legislation, building codes, standards and rules during construction, since a considerable number of violations are committed by persons deliberately, since the amounts of fines are relatively small. However, in addition to increasing the amount of fines, including the submission of false information, it is necessary to improve and maximize the procedures for submitting and registering permits, registration documents, by creating a single computerized database. Combining such a system with existing state electronic databases and registers would greatly simplify and expedite the procedures for submitting and registering documents, declarations, notices, etc. In addition, this would significantly speed up the process of verifying the accuracy of the data provided in the documents and exclude the human factor, as well as the possibility of delay in holding the liability in the event of a breach. Also, the introduction of a unified computerized database will eliminate corruption risks among the representatives of state control authorities, and will allow to monitor statistics in real time.
Опис
Ключові слова
недостовірні відомості, сфера будівництва, адміністративна відповідальність, адміністративно-правове регулювання, об’єкти будівництва, дозвільні документи., inaccurate information, sphere of construction, administrative responsibility, administrative and legal regulation, objects of construction, permits.
Бібліографічний опис
Марченко О.А. ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 7. С. 96 - 103.