МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На сучасному етапі розвитку держави громадськість активно сприяє процесам політичної демо- кратизації, набуття державою ознак правової, обстоюючи матеріальну і духовну незалежність людини від держави, домагаючись правової гарантії такої незалежності, захисту приватних і суспільних інтересів людей. Водночас має бути зворотний зв’язок державних інститутів, зокрема поліції з громад- ськістю, оскільки правова держава має реагувати на запити і потреби асоційованого громадянства, видавати відповідні законодавчі акти та стежити за їх виконанням. Наукові дослідження, присвячені питанням взаємодії поліції з інститутами громадянського суспіль- ства, дотепер не втрачають своєї актуальності. Це зумовлено чинником переорієнтування завдань, що постають перед сучасними правоохоронними орга- нами, удосконалення взаємодії органів поліції з інститутами громадянського суспільства є необхідною умовою формування позитивного іміджу поліції, довіри населення до правоохоронних органів. Вимоги сьогодення потребують удосконалення діяльності правоохоронних органів, орієнтація яких спрямована на надання якісних соціально-сервісних послуг населенню, зумовлює необхідність вироблення нових форм та методів діяльності, оновлення наявних підходів до організації взаємодії з громадськістю. У статті узагальнюється досвід Німеччини, США, Великобританії, Швеції щодо взаємодії інститутів громадянського суспільства з поліцією. Обґрунтовується висновок, що, маючи різні традиції, історичний досвід, зарубіжні країни використовують доступні їм ресурси та інновації для максимального підвищення ефективності забезпечення громадської безпеки в інтересах громадянина і суспільства, здійснивши перехід від «кризової моделі» попередження злочинності в межах упровадження соціального партнерства поліції і громадян. Досліджено стратегію «партнерство заради спокою», апробовану в країнах англосаксонської правової системи, яка розрахована на усвідомлення поліцейськими необхідності налагодження взаємодії з населенням. Така модель взаємодії поліції з громадою передбачає налагодження довірливих стосунків із населенням шляхом безпосередньої співпраці та діалогу. Охорона правопорядку полягає у визнанні того, що відповідальність за протидію злочинності несе не лише поліція, а й інші представники суспільства. Зазначається, що в умовах сьогодення взаємодія поліції з громадськістю має плануватися і формуватися на ефективній науково обґрунтованій управлінській основі, адже оптимізація взаємодії поліції з громадськими інституціями у контексті правоохоронної діяльності спрямована на основну мету – надати нового імпульсу вітчизняним формам співпраці, що існували раніше, та запровадити перевірений часом зарубіжний досвід участі громадськості в правоохоронній та правозахисній діяльності з використання консультативного механізму та співпраці з населенням у галузі охорони публічного порядку. Проаналізовано позитивний досвід розвинених країн щодо взаємодії громадянських інститутів і поліції, зроблено низку висновків щодо послідовної адаптації та застосування деяких із них в Україні. At the present stage of development of the state, the public actively promotes the processes of political democratization, the acquisition of legal signs by the state, defending the material and spiritual independence of man from the state, seeking legal guarantees of such independence, protection of private and public interests. At the same time, there should be feedback from public institutions, including the police, and the public, as the rule of law must respond to the requests and needs of associate citizenship, issue relevant legislation and monitor its implementation. Research on police interaction with civil society institutions has not lost its relevance to date. This is due to the factor of reorientation of the tasks facing modern law enforcement agencies, improving the interaction of police bodies with civil society institutions is a necessary condition for forming a positive image of the police, public confidence in law enforcement agencies. The requirements of today require the improvement of law enforcement agencies, whose focus is on providing quality social services to the population necessitates the development of new forms and methods of activity, updating existing approaches to organizing interaction with the public. The experience of Germany, the USA, Great Britain, and Sweden on the interaction of civil society institutions with the police is summarized. The conclusion is substantiated that, having different traditions, historical experience, foreign countries use available resources and innovations to maximize the effectiveness of public safety for the benefit of citizens and society, moving from the "crisis model" of crime prevention in the implementation of social partnership between police and citizens. The strategy of "partnership for peace", tested in the countries of the Anglo-Saxon legal system, which is designed to make police aware of the need to interact with the public. This model of police interaction with the community involves building trusting relationships with the public through direct cooperation and dialogue. The protection of law and order is to recognize that the responsibility for combating crime lies not only with the police but also with other members of society. It is noted that in today's conditions the interaction of police with the public should be planned and formed on an effective scientifically sound management basis, because the optimization of police interaction with public institutions in the context of law enforcement is aimed at giving new impetus to existing and existing forms of cooperation sometimes foreign experience of public participation in law enforcement and human rights activities in the use of the advisory mechanism and cooperation with the public in the field of public order. The positive experience of developed countries in the interaction of civic institutions and the police is analyzed, a number of conclusions are made on the consistent adaptation and application of some of them in Ukraine. As the positive experience of foreign countries shows, Ukraine needs to strive to create a modern and effective law enforcement system capable of effectively protecting the rights, freedoms and interests of people, focusing on the needs of not only the state but also the public. In today's environment, police interaction with the public should be planned and formed on an effective science-based management basis, because optimizing police interaction with public institutions in the context of law enforcement is aimed at the main goal – to give new impetus to domestic forms of cooperation. public participation in law enforcement and human rights activities on the use of the advisory mechanism and cooperation with the public in the field of public order.
Опис
Ключові слова
взаємодія, поліція, громадськість, міжнародний досвід, програми, застосування, громадські помічники., interaction, police, public, international experience, programs, applications, community helpers.
Бібліографічний опис
Кейдалюк В.О. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 94 - 98.