ПРАВОВІ ЦІННОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У статті зосереджено увагу на актуальній проблемі вищої юридичної освіти – фор- муванні правових цінностей студентської молоді. Наголошено, що в умовах цивілі- заційного розвитку українського суспільства суттєво посилюється роль правових цінностей особистості, її спроможність бути активним суб’єктом правовідносин, виявляти вміння самостійно сприймати, глибоко осмислювати й реалізовувати на практиці правові аспекти життєвої та професійної діяльності. Особливо відчутною є вказана проблема в системі професійної підготовки майбутніх правників, юристів, працівників правоохоронних органів, юстиції, прокуратури, Національної поліції. За результатами теоретичного аналізу висвітлено внесок українських учених: філософів, правознавців, психологів, педагогів – у дослідження правових цінностей особистості й необхідність психолого-педагогічного забезпечення їх формування в студентської молоді. Наголошено, що питання формування правових цінностей майбутніх фахівців у галузі права та правоохоронної діяльності набувають актуаль- ного характеру, усвідомлюються як необхідні для підвищення рівня правосвідомості й відповідальності студентської молоді, підготовки юнаків і дівчат до активної участі в чинній практиці правовідносин. У процесі наукового дослідження розкрито сутність і значення правових цінностей в організації життєвої та професійної діяльності особистості, з’ясовано характерні ознаки правових цінностей як духовно-функціонального утворення людини, висвітлено можли- вості впливу правових цінностей на змістові й процесуальні аспекти правовідносин. Відмічено, що правові цінності потребують свого осмислення й визначення як пра- вова, психологічна, культурологічна та педагогічна категорія, яка засвідчує поступове нарощування правової культури людини, набуття нею необхідного змісту, форм і способів установлення плідних правовідносин у суспільстві й використання особи- стісного потенціалу для самоактуалізації в системі сучасного права. Наголошено, що правові цінності мають досягати належного рівня сформованості й відповідати таким критеріям, як готовність студентської молоді до емоційного сприймання, інтелекту- ального осмислення та діяльнісного впровадження правових цінностей. За результатами дослідження висвітлено педагогічні умови формування правових цінностей студентської молоді, виявлено спробу системно підійти до вирішення вка- заної проблеми в закладах вищої юридичної освіти, обґрунтовано доцільність таких педагогічних дій, як актуалізація правових цінностей серед студентської молоді; ознайомлення майбутніх фахівців з багатоаспектним змістом правових цінностей; підготовка юнаків і дівчат до використання правових цінностей у процесі професій- ної діяльності; забезпечення самоорганізації правових цінностей у процесі правової освіти й самовдосконалення особистості. The article focuses on the current problem of higher legal education - the formation of legal values of student youth. It is emphasized that in the conditions of civilizational development of Ukrainian society the role of legal values of the individual, his ability to be an active subject of legal relations, to show the ability to independently perceive, deeply comprehend and implement legal aspects of life and professional activity. This problem is especially noticeable in the system of professional training of future lawyers, jurists, law enforcement officers, the judiciary, the prosecutor's office, and the National Police. According to the results of theoretical analysis, the contribution of Ukrainian scientists: philosophers, jurists, psychologists, teachers in the study of legal values of the individual and the need for psychological and pedagogical support for their formation in student youth. It is emphasized that the formation of legal values of future professionals in the field of law and law enforcement is relevant, perceived as necessary to increase the level of legal awareness and responsibility of student youth, preparing boys and girls for active participation in existing legal relations. In the process of scientific research the essence and significance of legal values in the organization of life and professional activity of a person are revealed, the characteristic features of legal values as a spiritual and functional formation of a person are clarified, the possibilities of legal values influence on semantic and procedural aspects of legal relations are highlighted. It is noted that legal values need to be understood and defined as a legal, psychological, cultural and pedagogical category, which testifies to the gradual increase of human legal culture, its acquisition of the necessary content, forms and ways to establish fruitful legal relations in society and use personal potential for self-actualization modern law. It is emphasized that legal values must reach the appropriate level of formation and meet such criteria as the readiness of student youth for emotional perception, intellectual comprehension and activity implementation of legal values. According to the results of the study, the pedagogical conditions of formation of legal values of student youth are highlighted, an attempt is made to systematically approach the solution of this problem in higher legal education institutions, the expediency of such pedagogical actions as: actualization of legal values among student youth; acquaintance of future specialists with the multifaceted content of legal values; preparation of young men and women for the use of legal values in the process of professional activity; ensuring self-organization of legal values in the process of legal education and self-improvement of the individual.
Опис
Ключові слова
правові цінності, студентська молодь, формування особистості, вища юридична освіта., legal values, student youth, personality formation, higher legal education.
Бібліографічний опис
Бутенко В.Г. ПРАВОВІ ЦІННОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2020. Вип. 13. С. 235 - 244.