Сутність кримінально-процесуального доказування при розслідуванні незаконних заволодінь транспортними засобами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті аналізуються окремі аспекти кримінально-процесуального доказування при розслідуванні незаконних заволодінь транспортними засобами. Зауважено, що кримінально-процесуальне доказування у кримінальних провадженнях, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами, – це пізнавально-перетворювальна діяльність суб’єктів доказування з отримання доказів учинення вказаних кримінальних правопорушень, спрямованих на незаконне заволодіння транспортними засобами, а також обґрунтування цими доказами відповідних процесуальних рішень у кримінальному провадженні. Наголошено, що виходячи з положень ст. 91 КПК України, процесуальними засобами встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами, є: а) докази; б) слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів; в) інші процесуальні заходи (заходи забезпечення та заходи безпеки, що застосовуються до учасників кримінального судочинства та їх близьких родичів), які спрямовані на забезпечення встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами, і вирішення завдань кримінального судочинства. Акцентовано, що отримання доказів – це активна цілеспрямована пізнавально-перетворювальна практична діяльність суб’єктів доказування. Констатується, що особливості кримінально-процесуального доказування кримінальних правопорушень, спрямованих на незаконне заволодіння транспортними засобами, зумовлені низкою чинників. Зокрема незаконне заволодіння транспортними засобами може вчинятися як окремою особою, так і ситуативною групою осіб, й організованим злочинними угрупуванням, які мають транснаціональний характер й корумповані зв’язки у правоохоронних, судових органах та інших владних структурах, у тому числі й різних країн, через різноманітні незаконні діяння, які в Україні охоплюються різними видами злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння автотранспортом. The article analyzes certain aspects of criminal procedural evidence in the investigation of illegal possession of vehicles. It is noted that criminal procedural evidence in criminal proceedings related to the illegal possession of vehicles is a cognitive-transformative activity of the subjects of evidence to obtain evidence of the commission of the specified criminal offenses aimed at illegal possession of vehicles, as well as substantiation with this evidence relevant procedural decisions in criminal proceedings. It was emphasized that based on the provisions of Article 91 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the procedural means of establishing the circumstances to be proven in criminal proceedings related to the illegal possession of vehicles are: a) evidence; b) investigative (search) actions aimed at obtaining (collecting) evidence; c) other procedural measures (security measures and security measures applied to participants in criminal proceedings and their close relatives), which are aimed at ensuring the establishment of circumstances to be proven in criminal proceedings related to illegal possession of vehicles, and solving tasks criminal justice. It is emphasized that obtaining evidence is an active purposeful cognitive-transformative practical activity of the subjects of evidence. It is noted that the peculiarities of criminal procedural proof of criminal offenses aimed at illegal possession of vehicles are caused by a number of factors. In particular, illegal possession of vehicles can be committed both by an individual, and by a situational group of persons, and by an organized criminal group that has a transnational character and corrupt connections in law enforcement, judicial bodies, and other power structures, including those of different countries, through various illegal actions, which in Ukraine are covered by various types of crimes aimed at illegal possession of motor vehicles.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Лісніченко, Д., Мудрецька, Г. Сутність кримінально-процесуального доказування при розслідуванні незаконних заволодінь транспортними засобами. Південноукраїнський правничий часопис. № 3. 2023. С. 65-70.