АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНОВІРУСОМ SARS CO V-2

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Отже, до основних причин порушення громадського порядку в умовах карантину, на нашу думку, можна віднести:  відсутність чіткого нормативно-правового визначення умов карантину;  відсутність детально визначених видів порушень карантинних вимог і відповідної відповідальності;  недостатність інформаційно-просвітницької роботи з громадянами;  недостатнє застосування покарань за вчинення протиправних дій, що пов’язані з порушенням умов карантину;  низька правова обізнаність, соціальна відповідальність і моральний рівень громадян;  соціальне незадоволення громадян умовами життя в карантині. З метою посилення дії правових вимог щодо дотримання громадянами умов карантину, на нашу думку, необхідно: 1) детально визначати правила поведінки громадян; 2) посилити роботу правоохоронних органів, щодо підвищення рівня юридичної обізнаності, суспільної свідомості та морального стану суспільства; 3) покращити її матеріально-технічне забезпечення системи охорони здоров’я. So, in our opinion, the main reasons for the violation of public order in quarantine conditions include:  lack of a clear regulatory and legal definition of quarantine conditions;  lack of detailed types of violations of quarantine requirements and corresponding responsibility;  insufficient information and educational work with citizens;  insufficient application of punishments for committing illegal actions related to violation of quarantine conditions;  low legal awareness, social responsibility and moral level of citizens;  social dissatisfaction of citizens with living conditions in quarantine. In order to strengthen the effect of legal requirements regarding citizens' compliance with quarantine conditions, in our opinion, it is necessary to: 1) define the rules of citizens' behavior in detail; 2) strengthen the work of law enforcement agencies, in order to increase the level of legal awareness, social consciousness and the moral state of society; 3) to improve its material and technical support of the health care system.
Опис
Ключові слова
охорона громадського порядку,запобігання й припинення порушень,COVID-19, protection of public order, prevention and termination of violations, COVID-19
Бібліографічний опис
Кічіджи В.В., Афонін Д.С. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНОВІРУСОМ SARS CO V-2. Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 30 квітня 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. С. 53 - 56.