ДОСВІД УКРАЇНИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА МЕЖІ ДЕРЖАВИ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Статтю присвячено висвітленню досвіду України щодо змін у правовому полі у контексті питання легального виїзду за межі держави неповнолітніх під час воєнного стану. Автором було підкреслено, що в умовах особливого періоду, а воєнний стан з 24 лютого 2022 року на українських територіях відно- ситься до таких, суспільство вимагало від законо- давчої гілки влади значних змін, зокрема щодо врегу- лювання механізму перетинання державного кордону дітьми. З’ясовано, що законодавчі зміни були націлені на спрощення виїзду за кордон людям, що залишали свої домівки під тиском війни. Надано перелік норма- тивно-правових документів законодавства України щодо врегулювання перетинання державного кордону дітьми. Висвітлено особливості механізму перетину державного кордону в період військового стану непо- внолітніми особами та їх супроводжуючих осіб, наве- дено перелік необхідних документів, які необхідно представити представнику Державної прикордон- ної служби України в ситуаціях: а) якщо виїжджаюча особа віком 16 років; б) за умови супроводу дитини до 16 років одним з батьків для перетину державного кордону; в) за умови супроводу дитини до 16 років одним із членів родини (бабусею, дідом, повнолітньою сестрою чи братом, мачухою, вітчимом) для виїзду за кордон; д) за умови супроводу дитини до 16 років іншою повнолітньою особою, уповноваженою одним з батьків для перетину державного кордону. Підкрес- лено, що статус супроводжуючої особи дитини якій не виповнилося 16 років не є підставою для законного виїзду чоловіка з території України. За умови якщо супроводжуючим є особа чоловічої статі, то її виїзд можливий лише за дотримання чинного законодав- ства у період військового стану, зокрема має право виїзду якщо вона належить до переліку категорій осіб, яких звільнено від військової служби та мобіліза- ції, та за наявності підтверджуючих це документів відповідно до закону України «Про мобілізаційну підго- товку та мобілізацію». The article is devoted to highlighting the experience of Ukraine regarding changes in the legal field in the context of the issue of legal departure of minors during martial law. The author emphasized that in the conditions of a special period, and the state of war since February 24, 2022 in the Ukrainian territories is one of those, society demanded significant changes from the legislative branch of government, in particular, regarding the regulation of the mechanism of crossing the state border by children. It was found that the legislative changes were aimed at making it easier for people who left their homes under the pressure of the war to go abroad. A list of normative legal documents of the legislation of Ukraine regarding the regulation of crossing the state border by children has been provided. The peculiarities of the mechanism of crossing the state border during the period of martial law by minors and their accompanying persons are highlighted, a list of the necessary documents that must be presented to the representative of the State Border Service of Ukraine in the following situations is given: a) if the departing person is 16 years old; b) on the condition that a child under 16 years of age is accompanied by one of the parents to cross the state border; c) on the condition that a child under 16 years of age is accompanied by a family member (grandmother, grandfather, adult sister or brother, stepmother, stepfather) to travel abroad; d) on the condition that the child under 16 years of age is accompanied by another adult authorized by one of the parents to cross the state border. It is emphasized that the status of an accompanying person of a child who has not reached the age of 16 is not a reason for the legal departure of a husband from the territory of Ukraine. Provided that the accompanying person is a male person, then her departure is possible only in compliance with the current legislation during the period of martial law, in particular, she has the right to leave if she belongs to the list of categories of persons exempted from military service and mobilization, and in the presence of documents confirming this, respectively to the Law of Ukraine «On Mobilization Training and Mobilization».
Опис
Ключові слова
перетин державного кордону, неповнолітня особа, виїзд дитини за межі держави, військовий стан, нормативно-правова база., crossing the state border, a minor, a child leaving the country, martial law, legal framework.
Бібліографічний опис
Позігун І.О. ДОСВІД УКРАЇНИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА МЕЖІ ДЕРЖАВИ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 3. С. 166 -169.