ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПОЛОЖЕННЯХ КПК УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Аналіз положень ст. 41 КПК дозволяє стверджувати, що вони сформульовані недостатньо коректно та не відображають увесь спектр завдань оперативних підрозділів, що вирішуються ними під час криміналь- ного провадження. На нашу думку, положення ч. 1 ст. 41 КПК мають у повному обсязі передбачати функ- ціональне призначення діяльності цих підрозділів з огляду на фактично виконувані ними завдання. Зокре- ма, вказана норма потребує посилання на виконання оперативними підрозділами ініціативних дій і захо- дів, що не потребують одержання дозволу прокурора та/або суду, з метою встановлення осіб, які причетні до учинення злочинів, подолання протидії здійсненню кримінального провадження та вирішення інших завдань кримінального провадження. Analysis of the provisions of Art. 41 of the Criminal Procedure Code allows us to claim that they are not formulated correctly enough and do not reflect the entire range of tasks of operative units that are solved by them during criminal proceedings. In our opinion, the provisions of Part 1 of Art. 41 PDAs should fully provide for the func- national assignment of the activities of these divisions in view of the tasks actually performed by them. In particular, the specified norm requires a reference to the implementation by operative units of proactive actions and measures that do not require obtaining the permission of the prosecutor and/or the court, in order to identify persons who are involved in the commission of crimes, to overcome opposition to the implementation of criminal proceedings and to solve other tasks of criminal proceedings.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тарасенко В.Є. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПОЛОЖЕННЯХ КПК УКРАЇНИ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 200-201.