ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК ВИД СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У статті здійснено комплексний аналіз сутності та особливостей дисциплінарної відповідальності працівників поліції, як спеціального виду відповідальності праців- ників у трудовому праві України. Авторами досліджено співвідношення загальної дисциплінарної відповідальності працівників, визначеної Кодексом законів про працю України і правилами внутріш- нього трудового розпорядку, яка застосовується до переважної більшість найманих працівників на яких не поширюється дія статутів і положень про дисципліну та спе- ціальної дисциплінарної відповідальності, зокрема працівників поліції, яка врегульо- вана спеціальним законом – Про дисциплінарний статут Національної поліції Укра- їни та низкою підзаконних нормативно-правових актів. На підставі проведеного аналізу сучасного стану правового регулювання цього виду відповідальності встановлено, що дисциплінарна відповідальність поліцейських відрізняється від загальної дисциплінарної відповідальності більш широким зміс- том дисциплінарного проступку і більш суворими санкціями, вона характеризується спеціальним суб'єктом дисциплінарного проступку, яким є працівник поліції та спе- ціальними видами дисциплінарних стягнень, особливим порядком їх накладення та оскарження. Значної уваги у роботі приділено дослідженню особливостей дисци- плінарної відповідальності поліцейських у порівнянні з іншими видами спеціальної дисциплінарної відповідальності. В межах дослідження розглянуто також питання про фактичні підстави дисциплі- нарної відповідальності поліцейських, якими можуть бути: порушення ними служ- бової дисципліни; невиконання чи неналежне виконання обов’язків поліцейського або виходить за їх межі; порушення обмежень та заборон, визначених законодавством для поліцейських; вчиненні дій, що підривають авторитет поліції. Оскільки, вимоги не тільки правового а і морального змісту включені до кола службових обов’язків поліцейських, то недотримання таких норм, аморальна поведінка не тільки під час безпосереднього виконання ними службових обов’язків, але і поза службою є підста- вою для притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності. Автори дійшли висновку, що дисциплінарна відповідальність працівників полі- ції – це встановлена нормами права система заходів дисциплінарного впливу (нега- тивних наслідків) у вигляді дисциплінарних стягнень, що застосовуються упов- новаженим суб’єктом у порядку підлеглості до працівника поліції за вчинення дисциплінарного проступку з дотриманням спеціальної процедури, визначеної чинним законодавством. Inthearticle, theessence and peculiarities of police officers’ disciplinary responsibility asaspecialty peofrespon sibility of employeesin labor lawof Ukrain ehave been completely analyzed. The authors have researched the correlation between the general disciplinary responsibility of employees provided by the Code of laws about labor in Ukraine and the laws of inner labor order regarding the majority of the hired employees, who do not subdue to the Statutes and Regulations about Discipline and Special Disciplinary Responsibility including police officers, which is regulated by the special law – About Disciplinary Statute of the National Police of Ukraine and series of normative and legal acts. On the grounds of the analysis of the modern type of the legal regulation of this type of responsibility, it is determined that police officers’ disciplinary responsibility differs from the general disciplinary responsibility due to its wider contents of a disciplinary offence and more severe sanctions; it is characterized by the special subject of the disciplinary offence that is a police employee and special types of disciplinary penalties, a special order of their imposing and appealing. Significant attention in the article is given to the research of the peculiarities of police officers’ disciplinary responsibility in comparison with other types of the special disciplinary responsibility. The issues of the factual grounds of police officers’ disciplinary responsibility have been also researched, these can be: violations of official discipline, non-fulfilment orimproper fulfilment of police officers’ duties, violations of restrictions and prohibitions provided by the legislation for police officers, actions destroying police authority. Not only legal, but also moral requirements are included into the list of the official police officers’ duties. Non-fulfilment of these norms like amoral behavior at work and after it can be grounds for a police officer’s disciplinary responsibility. The authors have concluded that police officers’ disciplinary responsibility is determined with the system of legal norms prescribing measures of disciplinary influence (negative consequences) in the form of disciplinary penalties imposed by an authorized subject upon a police officer for a disciplinary offence in compliance with the legislation in vigor.
Опис
Ключові слова
загальна дисциплінарна відповідальність, спеціальна дисциплі- нарна відповідальність, працівники поліції, дисциплінарні стягнення., general disciplinary responsibility, special disciplinary responsibility, police officers, disciplinary penalties.
Бібліографічний опис
Жильцов О.Л., Новіков М.М. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК ВИД СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ.Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2021. Вип. 23. С.61 - 70.