ВИЗНАЧЕННЯ ІСПИТОВОГО СТРОКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ЗА СТ. 75 КК УКРАЇНИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-законодавчих проблем кримінального права щодо встановлення поняття «випробування» та визначення меж іспитового строку у ст. 75 КК України на підставі досвіду застосовування відповідного інсти- туту українським та зарубіжним законодавцем. Визначено, що в кримінально-правових нормах інституту «Звільнення від покарання та його відбування» поняття «випробування» застосовується досить часто, проте законодавчого визначення такого поняття в кримі- нальному законодавстві не закріплено. У ст. 75 КК України визначається випробувальний строк (іспитовий строк), який безумовно, має враховувати індивідуальні особливості кожного засудженого, а також принцип диференціації призначення та виконання покарання, що виражається у наданні суду права на розсуд. При цьому головним є встановлення чітких часових рамок, в межах яких суд може обирати прийнятний строк випробування. Досліджено доктринальні положення, які визначають, що випробувальний строк має складатися від одного до трьох років. На підтримку такої позиції наводяться докази про те, що більший термін не викликається реальною необхід- ністю, а мінімальна межа цього періоду нижче 1 року зменшує ефективність умовного засудження, що безпосередньо підтверджується й положеннями ст. 75 Кримінального кодексу України. Проаналізовані окремі питання щодо встановлення законодавчих причин з якими пов’язана тривалість випробувального строку, а також співрозмірності випробувального строку і строку покарання, призначеного судом для відбування умовно на підставі теоретичних та законодавчих положень, як українського, так і зарубіжного законодавства. На підставі досвіду зарубіжних країн щодо встановлення меж випробувального строку визначено, що встановлення меж випробувального строку залежать від різних факторів, які можна поділити на групи норм в яких: випробувальний строк залежить від виду та розміру покарання; випробувальний строк не залежить від виду та розміру покарання. Запропоновані певні зміни до ст. 75 КК України щодо встановлення іспитового строку із врахуванням принципу диференціації відповідно ступеню тяжкості призначеного покарання. The paper is devoted to highlighting of one of the current theoretical and legislative problems of criminal law to establish the concept of «probation» and determine the boundaries of the probationary period in Art. 75 of the Criminal Code of Ukraine on the experience basis of application of the corresponding institute by the Ukrainian and foreign legislators. It is determined that in the criminal law of the institute «Release from punishment and its serving» the concept of «probationary term» is used quite often, but the legislative definition of such a concept in criminal law is not enshrined. Art. 75 of the Criminal Code of Ukraine determines the probation period, which of course must take into account the personal characteristics of each convict, as well as the principle of differentiation of sentencing and serving punishment, which is expressed in giving the court the right to discretion. The main thing is to establish a clear time frame within which the court can choose an acceptable probation period. Doctrinal provisions have been studied, which stipulate that the probationary period should be from one to three years. In support of this position, there is evidence that a longer term is not caused by real necessity, and the minimum limit of this period below 1 year reduces the probation effectiveness, which is directly confirmed by the provisions of Art. 75 of the Criminal Code of Ukraine. Some issues related to the establishment of legislative reasons related to the probation length, as well as the proportionality of probation and sentence imposed by the court for probation on the basis of theoretical and legal provisions of both Ukrainian and foreign law. Based on the experience of foreign countries in setting the limits of probation, it is determined that setting the probation limits depends on various factors, which can be divided into groups of rules in which: probation depends on type and size of punishment; probation does not depend on type and amount of punishment. It is offered certain changes to Art. 75 of the Criminal Code of Ukraine on establishment of the probationary period, taking into account the principle of differentiation according to the sentence severity.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мурадян, Г. ВИЗНАЧЕННЯ ІСПИТОВОГО СТРОКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ЗА СТ. 75 КК УКРАЇНИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 339-342.