ЛІСОВА СФЕРА, ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський кооперативний інститут бізнесу та права. Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права». Громадська організація «Міжнародна академія освіти і науки». Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Рада України».
Анотація
У статті досліджено кримінально-правові засади охорони лісів в Україні. Виокремлені основні ознаки екологічної злочинності. Особливу увагу приділено розкриттю особливостей лісового комплексу, як складової частини природно-ресурсного комплексу України. Визначено місце лісових ресурсів в системі лісового господарства. Встановлено, що однією з причин цієї проблеми є відсутність точного визначення лісу як предмета кримінально-правової охорони. У чинному кримінальному законодавстві поняття «ліс» не розкривається, що не дозволяє у повній мірі виділити його в самостійний предмет кримінально-правової охорони, водночас законодавець визначає, що являють собою «інші особливо охоронювані ліси», минаючи при цьому початкове загальне визначення ліса в цілому як окремої частини екосистеми та самостійного предмета кримінально-правової охорони. Тому проаналізовані поняття лісового законодавства та надано визначення лісу. Надано авторське визначення понять: злочини проти довкілля (екологічний злочин) як суспільно небезпечне, винне діяння, вчинене із заподіянням істотної шкоди охоронюваним кримінальним законом комплексним суспільним відносинам щодо забезпечення екологічної безпеки населення, раціонального використання природних ресурсів та захисту особливо охоронюваних природних територій та інших особливо важливих природних об’єктів; ліс – об’єкт навколишнього природного середовища, придатний для повноцінного ведення лісового господарства, життя живих істот та задоволення суспільних потреб в лісових ресурсах. При цьому слід виходити з того, що ліс є системним об’єктом, який поєднує структурні елементи, які утворюють цілісність та набувають нової якості. Первинним елементом лісу є сукупність дерев однієї або різних порід, що об’єднуються в групи дерев, які становлять деревостан. Доведено, що визначення основних критеріїв поняття «ліс» дає можливість отримати комплексне уявлення про ліс, його еколого-правове значення та кримінально-правовий захист, а також сформулювати пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства у сфері екологічної безпеки в частині охорони, та раціонального використання і відтворення лісу як важливого елемента навколишнього природного середовища. The article deals with the criminal law principles of forest protection in Ukraine. The main features of environmental crime are highlighted. Particular attention was paid to the disclosure of the features of the forest complex as an integral part of Ukraine's natural resource complex. The place of forest resources in the forestry system is determined. It is established that one of the reasons for this problem is the lack of accurate identification of the forest as a subject of criminal protection. In the current criminal law the concept of "forest" is not disclosed, which does not allow to fully allocate it to an independent subject of criminal law protection, at the same time the legislator determines that they are "other specially protected forests", thus avoiding the initial general definition of the forest as a whole as a separate part of the ecosystem and an independent subject of criminal protection. Therefore, the concepts of forest legislation are analyzed and forest definitions are provided. It is proved that the definition of the main criteria of the concept of "forest" gives an opportunity to get a comprehensive view of the forest, its ecological and legal value and criminal protection, as well as to formulate proposals for improving the criminal legislation in the field of environmental protection and rational use and reproduction forests as an important element of the environment.
Опис
Ключові слова
екологічна злочинність, ліс, кримінальна відповідальність, злочин., environmental crime, forest, criminal liability, crime.
Бібліографічний опис
Будяченко О.М. ЛІСОВА СФЕРА, ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки», 2020. № 4 (26). Том 2. С. 18 - 24.