Протидія міжнародній організованій злочинності з торгівлі людьми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Анотація
Наукова (практична) цінність цієї доповіді полягає в тому, що пропонуються нові підходи до удосконалення організаційного забезпечення співробітництва у протидії організованій злочинності по торгівлі людьми. У такій протидії варто виходити з того, що відповідні зміни в міжнародній системі можуть бути досягнуті шляхом демократизації держав і норм, які регулюють міжнародні відносини в умовах співробітництва, взаємопроникнення правових систем та ін. Саме в таких умовах можуть визрівати і проявлятися нові державні, наддержавні, міждержавні утворення, їх нові якості і можливості. The scientific (practical) value of this report is that proposed new approaches to organizational improvement ensuring cooperation in combating organized crime on human trafficking. In such opposition it is necessary to proceed from what is appropriate changes in the international system can be achieved by democratization of states and norms that regulate international relations in the conditions of cooperation, interpenetration of legal systems, etc. It is in such conditions that new state can mature and manifest, supranational, interstate entities, their new qualities and capabilities.
Опис
Ключові слова
торгівля людьми, міжнародні злочини, організована злочинність, human trafficking, international crimes, organized crime
Бібліографічний опис
Грохольський В.Л., Доценко О.С. Протидія міжнародній організованій злочинності з торгівлі людьми // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2018 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2018. С. 35 - 39.