Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері земельних відносин: особливості та шляхи виявлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського
Анотація
У статті з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики досліджено слідову картину злочинів, які вчиняються у сфері земельних відносин, акцентовано увагу на місці слідової картини в структурі криміналістичної характеристики злочинів. Відмічено наявність обов’язкового відображення в навколишній обстановці наслідків дії злочинців у формі слідів. Зазначено про існування постійного попиту на вивчення і дослідження слідів злочину при розслідуванні будь-якого кримінального правопорушення і злочинів у сфері земельних відносин зокрема. Підкреслено фундаментальність криміналістичного вчення про сліди в науковій теорії криміналістики. Відмічено особливу значущість для Української держави і суспільства сфери земельних відносин, наявність багатьох викликів та загроз, одним із яких є земельні кримінальні правопорушення. Автором підкреслюється, що в залежності від характеру злочинів, скоєних у сфері земельних відносин, способів їх вчинення, застосованих знарядь, на місці події залишаються різні сліди і речові докази, які у свою чергу утворюють слідову картину вчиненого злочину. Виявлення їх, аналіз, встановлення причинних зв’язків дозволяють побудувати картину події, сформувати уявні або дійсні моделі злочину, механізм його вчинення. Дослідження таких слідів і речових доказів може вказати на особу злочинця, особу потерпілого та обставини події, виявити сліди приховування злочину тощо. Вказується на значення криміналістичного дослідження документообігу у сфері земельних відносин з метою виявлення слідів протиправного впливу зацікавлених осіб; розглядаються можливість та особливості використання слідчим так званих віртуальних слідів, шляхи їх виявлення та перевірки. Акцентується увага на необхідності подальшого дослідження слідової картини злочинів у сфері земельних відносин як підґрунтя підготовки відповідних методичних рекомендацій для підрозділів Національної поліції, залучених в орбіту боротьби з правопорушеннями у земельній сфері. In the article, taking into account the current state of development of forensic science and law enforcement practice, the trace pattern of crimes committed in the field of land relations is investigated, attention is focused on the place of the trace pattern in the structure of the forensic characteristics of crimes. It is noted that there is a mandatory reflection in the surrounding environment of the consequences of the actions of criminals in the form of traces. It is noted that there is a constant demand for the study and research of traces of crime in the investigation of any criminal offense and crimes in the field of land relations in particular. The fundamentality on the forensic science of traces in the scientific theory of forensics is emphasized. The special significance of the sphere of land relations for the Ukrainian state and society, the presence of many challenges and threats, one of which is land criminal offenses, was noted. The author emphasizes that depending on the nature of the crimes committed in the field of land relations, the methods of their commission, the tools used, various traces and physical evidence remain at the scene of the incident, which in turn form a trace picture of the committed crime. Their identification, analysis, establishment of causal relationships allow to build a picture of the event, to form imaginary or actual models of the crime, the mechanism of its commission. The study of such traces and material evidence can indicate the identity of the criminal, the identity of the victim and the circumstances of the event, reveal traces of the concealment of the crime, etc. It is pointed out the importance of forensic investigation of document circulation in the field of land relations in order to identify traces of illegal influence of interested persons; the possibility and features of the investigator’s use of so-called virtual traces, ways of their detection and verification are considered. Attention is focused on the need for further research into the trace pattern of crimes in the field of land relations as a basis for the preparation of relevant methodological recommendations for the units of the National Police involved in the orbit of combating offenses in the land field.
Опис
Ключові слова
земельні відносини, криміналістична характеристика, слідова картина, віртуальні сліди злочину, кримінальне провадження, досудове розслідування, слідча ситуація, слідча (розшукова) дія, спеціальні знання, експертиза; land relations, forensic characteristics, trace picture, virtual traces of a crime, criminal proceedings, pre-trial investigation, investigative situation, investigative (search) action, special knowledge, expertise.
Бібліографічний опис
Янковий, М.О. Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері земельних відносин: особливості та шляхи виявлення // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. Том 34 (73) № 4 2023. С. 155-158.