Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері земельних відносин: особливості та шляхи виявлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського
Анотація
У статті з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики досліджено слідову картину злочинів, які вчиняються у сфері земельних відносин, акцентовано увагу на місці слідової картини в структурі криміналістичної характеристики злочинів. Відмічено наявність обов’язкового відображення в навколишній обстановці наслідків дії злочинців у формі слідів. Зазначено про існування постійного попиту на вивчення і дослідження слідів злочину при розслідуванні будь-якого кримінального правопорушення і злочинів у сфері земельних відносин зокрема. Підкреслено фундаментальність криміналістичного вчення про сліди в науковій теорії криміналістики. Відмічено особливу значущість для Української держави і суспільства сфери земельних відносин, наявність багатьох викликів та загроз, одним із яких є земельні кримінальні правопорушення. In the article, taking into account the current state of development of forensic science and law enforcement practice, the trace pattern of crimes committed in the field of land relations is investigated, attention is focused on the place of the trace pattern in the structure of the forensic characteristics of crimes. It is noted that there is a mandatory reflection in the surrounding environment of the consequences of the actions of criminals in the form of traces. It is noted that there is a constant demand for the study and research of traces of crime in the investigation of any criminal offense and crimes in the field of land relations in particular. The fundamentality on the forensic science of traces in the scientific theory of forensics is emphasized. The special significance of the sphere of land relations for the Ukrainian state and society, the presence of many challenges and threats, one of which is land criminal offenses, was noted.
Опис
Ключові слова
земельні відносини, криміналістична характеристика, слідова картина, віртуальні сліди злочину, кримінальне провадження, досудове розслідування, слідча ситуація, слідча (розшукова) дія, спеціальні знання, експертиза; land relations, forensic characteristics, trace picture, virtual traces of a crime, criminal proceedings, pre-trial investigation, investigative situation, investigative (search) action, special knowledge, expertise.
Бібліографічний опис
Янковий, М.О. Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері земельних відносин: особливості та шляхи виявлення // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. Том 34 (73) № 4 2023. С. 155-158.