Конституціоналізація правового порядку в контексті розбудови правової держави в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Безумовно, основоположним засобом забезпечення правового порядку є процес його конституціоналізації, що обумовлюється взаємодією як соціальних факторів загалом, так і юридичних зокрема. Отже, на думку автора існує настійна потреба у визначенні ключових шляхів ефективного забезпечення правового порядку, серед яких підвищення ролі Конституції України з метою забезпечення удосконалення та узгодження законодавства у відповідність нормам Основного Закону держави, що призведе до єдності правотворчої та правозастосовної практики. Undoubtedly, the fundamental means of ensuring the legal order is the process of its constitutionalization, which is determined by the interaction of both social factors in general and legal factors in particular. Therefore, in the opinion of the author, there is an urgent need to identify key ways to effectively ensure the legal order, including increasing the role of the Constitution of Ukraine in order to ensure the improvement and harmonization of legislation in accordance with the norms of the Basic Law of the state, which will lead to the unity of law-making and law-enforcement practice.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. Конституціоналізація правового порядку в контексті розбудови правової держави в Україні / Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернетконф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 78–80.