Аналіз структури інтелекту працівників Національної поліції за методикою Р. Амтхауера

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
Статтю присвячено аналізу структури інтелекту працівників Національної поліції за методикою Р. Амтхауера. На основі аналізу емпіричних даних виявлено статистично значимі відмінності в рівнях інтелектуального розвитку, типах інтелекту та рівнях розвитку окремих інтелектуальних здібностей у працівників різних підрозділів та статі. Результати емпіричного дослідження структури інтелекту працівників Національної поліції свідчать про наявність статистично значимих відмінностей за показ- никами інтуїтивного поняттєвого мислення, поняттєвого логічного мислення, математичної інтуїції, просторового мислення, вербального інтелекту між досліджуваними групами. Статья посвящена анализу структуры интеллекта работников Национальной полиции по методике Р. Амтхаузра. На основе анализа эмпирических данных выявлены статистически значимые отличия в уровнях интеллектуального развития, типах интеллекта и уровнях развития отдельных интеллектуаль- ных способностях у сотрудников разных подразделений Национальной полиции. Результаты эмпири- ческого исследования структуры интеллекта сотрудников Национальной полиции свидетельствуют о наличии статистически значимых различий в показателях интуитивного понятийного мышления, по- нятийного логического мышления, математической интуиции, пространственного мышления, вербального интеллекта между группами респондентов. The article is devoted to the analysis of the intelligence structure in the employees of the National Police with R. Amthauer Intelligence Structure Test (IST). The empirical data analysis revealed statistically signifi- cant differences in the levels of intellectual development, types of intelligence and levels of individual intellec- tual abilities development in the employees of different divisions and gender. The results of the empirical re search of the intelligence structure in the National Police officers show the presence of statistically significant differences in the indices of intuitive conceptual thinking, conceptual logical thinking, mathematical intuition, spatial thinking, and verbal intelligence between the groups under study. national police, intelligence structure, intellectual.
Опис
Ключові слова
Національна поліція, структура інтелекту, інтелектуальні здібності, тип інтелек- ту, інтуітивне поняттєве мислення, поняттєве логічне мислення, математична інтуіція, просторове мислення, вербальний інтелект., Национальная полиция, структура интеллекта, интеллектуальное способности, тип интеллекта, интуитивное понятийное мышление, понятийное логическое мышление, математи- ческая интуиция, пространственное мышление, вербальный интеллект., National police, intelligence structure, intellectual ability, type of intelligence, intuitive conceptual thinking, conceptual logical thinking, mathematical intuition, spatial thinking, verbal intelligence.
Бібліографічний опис
Смірнова О.М. Аналіз структури інтелекту працівників Національної поліції за методикою Р. Амтхауера / О.М. Смірнова // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Серія "Психологічні науки". - 2018. - Вип. 3. - Т. 2. - С. 198 - 203.