ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕГЛАСНОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті проаналізовано та з’ясовано систему засобів забезпечення негласності оперативно-розшу- кової діяльності Служби безпеки України. Визначено істотні ознаки засобів, що використовуються упов- новаженими оперативними підрозділами Служби без- пеки України. Досліджено правові засади засобів забез- печення негласності. Здійснюючи захист державного суверенітету, конституційного ладу, територі- альної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу України, законних інтере- сів держави та прав громадян від розвідувально-під- ривної діяльності іноземних спеціальних служб, пося- гань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці, СБ України застосовує систему негласних пошукових та кон- тррозвідувальних заходів із застосуванням опера- тивних та оперативно-технічних засобів. Сучасні процеси трансформації сектору безпеки та право- вого регулювання його функціонування, зокрема і СБ України, потребують науково обґрунтованих підхо- дів до визначення засобів забезпечення негласності виконання законодавчо визначених завдань. Зазна- чене безпосередньо стосується і ОРД, уповноваженим суб’єктом якої є встановлені законодавством опера- тивні підрозділи СБ України. З урахуванням викладе- ного, а також невідкладної необхідності подолання терористичної загрози й збереження територіаль- ної цілісності України особливого значення набуває діяльність держави, спрямована на відповідне сучас- ним загрозам забезпечення державної безпеки, захист законних інтересів держави і прав громадян від розві- дувально-підривної та іншої протиправної діяльності іноземних спеціальних служб, окремих організацій, груп та осіб. Торкаючись зазначеної проблеми, доцільно заува- жити, що теоретична розробленість поняття, змі- сту та класифікації засобів ОРД фактично перебуває на етапі становлення, що безпосередньо впливає і на стан наукового обґрунтування визначення засобів забезпечення негласності вказаного виду діяльності. Проведений аналіз правових та теоретичних джерел у контексті цього дослідження дає підстави дійти висновку, що для забезпечення негласності ОРД упов- новажені оперативні підрозділи СБ України застосо- вують передбачені законодавством засоби, система яких утворюється з оперативних, оперативно-тех- нічних та спеціальних. The article analyzes and elucidates the system of means of ensuring the confidentiality of operational and investigative activities of the Security Service of Ukraine. The essential features of the means used by the authorized operational units of the Security Service of Ukraine have been identified. The legal principles of means of ensuring anonymity have been studied. Carrying out the protection of state sovereignty, constitutional order, territorial integrity, economic, scientific, technical and defense potential of Ukraine, the legitimate interests of the state and the rights of citizens from the intelligence and subversive activities of foreign special services, encroachments by individual organizations, groups and individuals, as well as ensuring protection of state secrets, the Security Service of Ukraine applies a system of clandestine search and counter-intelligence measures with the use of operational and operational-technical means. Modern processes of transformation of the security sector and legal regulation of its functioning, in particular the Security Service of Ukraine, require scientifically based approaches to the determination of means of ensuring the confidentiality of the performance of legally defined tasks. The above directly applies to the ORD, the authorized subject of which is the operational units of the Security Service of Ukraine established by law. Taking into account the above, as well as the urgent need to overcome the terrorist threat and preserve the territorial integrity of Ukraine, the activity of the state, aimed at ensuring state security in accordance with modern threats, protecting the legitimate interests of the state and the rights of citizens from intelligence-subversive and other illegal activities of foreign special services, acquires special importance, individual organizations, groups and individuals. Touching on the mentioned problem, it is appropriate to note that the theoretical development of the concept, content and classification of means of ORD is actually at the stage of formation, which directly affects the state of scientific substantiation of the definition of means of ensuring the confidentiality of the specified type of activity. The analysis of legal and theoretical sources in the context of this study gives grounds to conclude that to ensure the confidentiality of ORD, the authorized operational divisions of the Security Service of Ukraine use the means provided for by legislation, the system of which is formed from operational, operationaltechnical and special.
Опис
Ключові слова
оперативно-розшукова діяльність, засіб, імітаційні засоби, спеціальні технічні засоби, конфіденційне співробітництво., operational investigative activity, means, simulation means, special technical means, confidential cooperation.
Бібліографічний опис
Домброван Н.В., Фелонюк Ю.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕГЛАСНОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 3. С. 215-220.