МОРСЬКА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація
Україні потрібна більш концептуальна та охоплююча усі напрями народного господарства стратегія (концепція) економічної безпеки України та держав Балто-Чорноморського регіону. Вона має визначати глобальні і поточні національні інтереси та цілі, а також методи, засоби та механізми їх досягнення і, відповідно, забезпечити морську безпеку, як складову національної економічної безпеки країни. До того ж така концепція повинна враховувати особливості міжнародного та базуватися на національному нормативно-правовому забезпечення морської безпеки. Ukraine needs a more conceptual strategy (concept) of the economic security of Ukraine and the states of the Baltic-Black Sea region covering all areas of the national economy. It should determine global and current national interests and goals, as well as methods, means and mechanisms for their achievement and, accordingly, ensure maritime security as a component of the country's national economic security. In addition, such a concept should take into account the peculiarities of the international and be based on national regulatory and legal support of maritime safety.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кузьменко Ю.В., Думанський Р.В. МОРСЬКА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021. Odessa : Izdevnieciba «Baltija Publishing». Рр. 342 - 344.