Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є з’ясування системи принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення, їх сутності й ступеня їх правового закрі- плення. Підкреслено, що принципи – це невід’ємна основа будь-якого провадження, зокрема й адміністративно-деліктного, на якій ґрунтуються всі інші його складники, зокрема коло учасників і суб’єктів прова- дження, їхні повноваження, строки та стадії провадження тощо. Наголошено на важливості дотримання принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення всіма його суб’єктами під час реалізації власних повноважень. При цьому акцентовано увагу на тому, що принципи провадження мають бути єдиними та зрозумілими для всіх. Запропоновано виокремлювати загальні та спеціальні принципи провадження у справах про адміні- стративні правопорушення. До загальних принципів віднесено презумпцію невинуватості й верховенство права. Розкрито сутність принципу верховенства права шляхом визначення його обов’язкових елементів, серед яких – законність, правова (юридична) визначеність, заборона сваволі, доступ до правосуддя, дотримання прав людини, недискримінація й рівність перед законом. Наголошено на недоцільності виокремлення таких принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення, як законність, недискримінація (рівність учасників провадження перед законом), охорона інтересів держави й особи, оскільки вони є складниками принципу верховенства права. До спеціальних принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення віднесено публічність (гласність); самостійність cyб’єктiв юpиcдикцiï в yxвaлeннi piшeнь; установлення об’єктивної істини; оперативність; економічність. Підкреслено, що зaзнaчeний пepeлiк пpинципiв нe є вичepпним і потребує подальшої наукової уваги. Наголошено на доцільності закріплення в КУпАП переліку принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення. The purpose of the article is to clarify the list of principles of proceedings in cases of administrative offenses, their essence and the degree of their legal consolidation. It is emphasized that the principles are an integral part of any proceedings, including administrative-tort, on which all its other components are based, including the range of participants and subjects of proceedings, their powers, terms and stages of proceedings, etc. The importance of observance of the principles of proceedings in cases of administrative offenses by all its subjects during the exercise of their powers is emphasized. Emphasis is placed on the fact that the principles of proceedings should be the same and clear to all. It is proposed to distinguish general and special principles of proceedings in cases of administrative offenses. The general principles include the presumption of innocence and the rule of law. The essence of the principle of the rule of law is revealed by defining its obligatory elements, including: legality, legal (legal) certainty, prohibition of arbitrariness, access to justice, observance of human rights, non-discrimination and equality before the law. Emphasis is placed on the inexpediency of distinguishing such principles of proceedings in cases of administrative offenses as: legality, non-discrimination (equality of participants before the law), protection of the interests of the state and the individual, as they are part of the rule of law. The special principles of proceedings in cases of administrative offenses include: publicity (publicity); independence of subjects of jurisdiction in decisionmaking; establishing objective truth; efficiency; economy. It is emphasized that the specified list of principles is not exhaustive and needs further scientific attention. Emphasis is placed on the expediency of enshrining in the Code of Administrative Offenses a list of principles of proceedings in cases of administrative offenses.
Опис
Ключові слова
принципи провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, верховенство права, загальні принципи, спеціальні принципи., principles of proceedings, proceedings in cases of administrative offenses, Rule of Law, general principles, special principles.
Бібліографічний опис
Ковальова О.В. Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення // Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 3. Т. 1. С. 26 - 31.