СУДОВІ ДЕБАТИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Юридичний факультет.
Анотація
У статті досліджується нововведення господарського судочинства – судові дебати. Учасники справи (позивач, відповідач та їх представники, треті особи) наприкінці розгляду справи по суті виступають перед судом із промовами. Судові дебати є завершальним етапом розгляду судової справи та передують ухваленню судом рішення по справі. Дебати складаються із судової прамови та реплік сторін. Досліджуване нововведення притаманне загальному позовному проваджен- ню. У свою чергу судові дебати не проводяться при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження. Виступ у судових дебатах є правом, а не обов’язком учасників справи. При цьому, не проведення судових дебатів не має наслідком скасування судового рішення по справі з підстав порушення норм процесуального законодавства. Однак не можна недооцінювати значення досліджуваного інституту, оскільки саме в судових дебатах сторони доводять до суду свою узагаль- нену позицію із урахуванням обставин справи, доказів досліджених на попередньому етапі та нормативним обґрунтуванням. У зв’язку з тим, що дебати є нововведенням для господарського судочинства, то потребують детального наукового дослі- дження, а саме визначення їх місця та значення, складових елементів. Але досліджувана процедура має певні недоліки. Так, у Господарському процесуальному кодексі України відсутня чітка послідовність виступу учасників у судових дебатах в суді першої інстанції, точніше визначення такої черговості покладена на суд. У свою чергу при розгляді справи судом апеляційної інстанції законодавцем така послідовність визначається та відпо- відає черговості виступів учасників та їх представників із промовами в ході розгляду апеляційної скарги. Отже, вбачається за необхідне встановити імперативну послідовність виступу в судових дебатах сторонами в суді першої інстанції на законодав- чому рівні. Окремо необхідно звернути увагу, що судові дебати забезпечують реалізацію двох основних засад господарського судочинства, а саме змагальність сторін та обґрунтованість рішення суду. The article researches the innovations of commercial court proceedings, and namely the Court debates. The participants of a case (Plaintiff, Defendant, their representatives and the third parties) give speeches at the end of a Court session. The Court debates are the final stage of the court proceedings and precede a Court decree of a case. The court debates imply a court speech and the replies of the parties. This innovation incidental to general court proceedings. The court debates are not practiced while summary jurisdiction. A court speech during the debates is a right and not an obligation of the Parties. In addition to that, non-practicing the court debates will not lead to court decree repeal of a case based on infringement of the rules of law. But the research institute should not be underestimated, because only the court debates make it possible for the parties to prove their position based on the factual background of a case, the evidences gained at the prior stage and the legal foundation. Due to the fact that the debates are the innovation of the commercial court proceedings; they are to be scientifically researched in detail, their meaning, content and elements are to be determined. Simultaneously the research procedure reveals some shortcomings. Thus the Rules of the Economic Procedure of Ukraine do not determine a distinct succession of the participants’ appearance in Court debates of a Court of original jurisdiction, and namely a succession of the participants’ appearance in Court should be determined by a Court. At the same time a lawmaker determines such succession during the court proceedings of a Court of appeal which complies with a sequence of the participants’ and their representatives’ speeches during appeal proceedings. Thus, it is worth determining an imperative succession of the parties’ speeches in Court of original jurisdiction. It is also worth saying that the court debates provide execution of two main foundations of the commercial court proceedings, that is a principle of competitiveness of the parties and court decree validity.
Опис
Ключові слова
судові дебати, судова промова, господарське судочинство., court debates, court speech, commercial court proceedings.
Бібліографічний опис
Петренко Н.О. СУДОВІ ДЕБАТИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 4. С. 71-74.