ПОНЯТТЯ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ЇЇ ВОЛОНТЕРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: НАГЛЯД ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ-ПРАВОПОРУШНИКІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-02-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор, на основі проведення аналізу нормативно-правової бази чинного законодавства та спеціальної літератури з проблеми дослідження, зробив деякі узагальнення: 1) систему пробації в сучасних умовах варто розглядувати як одну з умов демократизації в частині відповідальності особи за вчинені злочини, надання їй можливості використати надану судом спробу ресоціалізуватися у суспільстві з до- помогою органів пробації; 2) на особливу увагу в системі пробації заслуговує наглядова діяльність волонтерів, котрі на добровільній та безоплатній основі беруть участь у здійсненні контролю за перевихованням осіб, які вчинили злочин; 3) виділено три рівні нагляду за профілактично-виховною роботою у діяльності волонтерів пробації: 1) контроль на способом та умовами життя суб’єкта, їх посильна корекція; 2) співпраця з безпосереднім колективом, в котрому знаходиться особа, з питань її перевиховання; 3) вивчення поведінки особи та вплив на неї окремих життєвих обставинах. The author, based on the analysis of the regulatory framework of current legislation and special literature on the research issue, made some generalizations: 1) the probation system in modern conditions should be considered as one of the conditions for democratization in terms of a person's responsibility for crimes committed, and providing him/her with the opportunity to use the attempt to re-socialize in society with the help of probation authorities; 2) the supervisory activities of volunteers who participate on a voluntary and free-of-charge basis in the control over the re-education of persons who have committed a crime deserve special attention in the probation system; 3) three levels of supervision over preventive and educational work in the activities of volunteers are identified 1) control over the subject's lifestyle and living conditions, their possible correction; 2) cooperation with the immediate team in which the 3) studying the person's behavior and the impact of certain life circumstances on it.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. ПОНЯТТЯ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ЇЇ ВОЛОНТЕРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: НАГЛЯД ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ-ПРАВОПОРУШНИКІВ. Поговоримо про пробацію: історія становлення, розвиток та перспективи: матеріали круглого столу. 11 лютого 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 164. С. 32-35.