ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДЕЯКИХ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У статті розглянуто способи вирішення актуальної для закладів вищої освіти (далі − ЗВО) МВС України проблеми забезпечення дистанційного навчання (далі − ДН) кур- сантів, студентів і слухачів в ускладнених умовах на прикладі організації освітнього процесу при запровадженні правового режиму надзвичайної ситуації в боротьбі з Covid-19 у 2020 році. Уточнено визначення педагогічної категорії «дистанційне навчання», розглянуто такі його види як традиційне (заочне) та електронне (далі − е-ДН); конкретизовано специфічні якісні властивості е-ДН − гнучкість і адаптивність освітнього процесу до потреб і можливостей здобувачів вищої освіти; модульність побудови навчальної програми; нова роль викладача; спеціалізовані форми контролю якості навчальних досягнень; використання базової і спеціалізованих комунікативних технологій під- тримки взаємодії суб’єктів процесу е-ДН; використання спеціалізованих засобів нав- чання, програмних засобів щодо організаційної підтримки е-ДН, форм організації освітньої діяльності та інформаційно-комунікаційних технологій (далі − ІКТ), а також стандартизованих процедур і протоколів взаємодії в мережевих системах е-ДН; ство- рення єдиного інформаційно-освітнього середовища підтримки функціонування і розвитку систем мережевого е-ДН; економічна ефективність. На основі набутого досвіду охарактеризовано деякі інформаційно-комунікативні засоби, які були використані для проведення занять з курсантами та студентами Херсонського факультету (далі − ХФ) Одеського державного університету внутріш- ніх справ (далі − ОДУВС) у формі ДН − автоматична система управління освітнім процесом (далі − АСУ ОДУВС), відеоінструменти Zoom і Skype, месенджери Viber, WatsApp, Telegram, Facebook, електронна пошта; спеціальні освітні платформи ДН Moodlе та Naurok; чати соціальних мереж (закриті групи) Facebook, Viber та інші. Визначено їх позитивні сторони та вказано на окремі недоліки з точки зору ефектив- ності засобів навчання. Визначено найважливіші поточні орієнтири щодо подальшого впровадження оптимальних сценаріїв розгортання ДН у ЗВО МВС України: 1) розробка адапто- ваного до потреб Національної поліції України (далі − НПУ) нормативно-право- вого забезпечення ДН, обґрунтоване проектування цієї форми освітньої діяльності у практичній роботі відомчих вишів; 2) створення якісних курсів ДН і сучасних електронних середовищ; 3) створення умов для відкритого доступу до інформа- ційних ресурсів навчального призначення всіх категорій учасників освітнього про- цесу; 4) вирішення питань оптимізації взаємодії суб’єктів освітнього процесу про- тягом всього навчального періоду; 5) створення на основі використання сучасних освітніх платформ передумов для розбудови системи безперервної освіти працівни- ків поліції органів та підрозділів НПУ; 6) вирішення комп’ютерно-технологічного, організаційно-управлінського, психолого-педагогічного, фінансово-економічного і нормативно-правового аспектів проблеми запровадження систем електронного ДН; 7) врахування найбільш суттєвих переваг ДН при обранні його як форми фахової підготовки: 1) екстериторіальність; 2) можливість поєднання синхронного і асинхронного режимів взаємодії учасників освітнього процесу; 3) залучення кра- щих (кваліфікованих) викладачів з досвідом дистанційної роботи; 4) одночасне з вивченням навчальних дисциплін практичне засвоєння інструментів ІКТ; 5) ство- рення інших (додаткових) умов для сприяння впровадження ІКТ в освітні системи закладу освіти тощо. The article deals with the ways of solving actual for higher educational institutions (hereinafter − HEI) of the Minister of internal affairs (hereinafter − MIA) of Ukraine the problem of providing distance learning (hereinafter − DL) of cadets, students and hearers in complicated conditions (on an example of the organization of the educational process in the implementation of extraordinary situation in fight with the Covid-19 in 2020). The definition of the pedagogical category “distance learning” has been clarified, such its types as traditional (correspondence) and electronic are considered; the specific qualitative properties of e-DL are specified − flexibility and adaptability of the educational process to the needs and opportunities of higher education applicants; modularity of curriculum construction; a new role for the teacher; specialized forms of quality control of educational achievements; use of basic and specialized communication technologies of supporting the interaction of the subjects of the e-DL process; the use of specialized training tools, software for organizational support for e-DL, forms of organizing of educational activities and information and communication technologies (hereinafter − ICT), as well as standardized procedures and protocols for interaction in network systems of e-DL; creation of a unified information and educational environment for supporting the functioning and development of network of e-DL systems; economic efficiency. Based on the experience gained, some information and communication tools which were used for conducting classes with cadets and students of the Kherson Faculty (KhF) of the Odessa state university of internal affairs (hereinafter − ОSUIA) in the form of a DL − automatic control system of educational process (ACS ОSUIA), Zoom and Skype video tools, Viber, WatsApp, Telegram, Facebook messengers, email; Moodle and Naurok DL platforms; social networking chats (closed groups) Facebook, Viber and others are characterized. Their positive sides are identified and to some shortcomings are pointed in terms of the effectiveness of the learning tools. The most important current guidelines for the further implementation of optimal scenarios for the deployment of DL in the HEI of the MIA of Ukraine are identified: 1) development of adapted to the needs of the National Police of Ukraine (hereinafter − NPU) the normative legal support of the DL, substantiated design of this form of educational activity in the practical work of departmental higher educational institutions; 2) creation of qualitative courses of DL and modern electronic environments; 3) creation of conditions for open access to educational resources for educational purposes for all categories of participants in the educational process; 4) addressing issues of optimization of interaction of the subjects of the educational process throughout the academic period; 5) creation on the basis of use of modern educational platforms prerequisites for the development of a system of continuous education of police officers and bodies of NPU; 6) solution of computer-technological, organizational-managerial, psychological-pedagogical, financial-economic and regulatorylegal aspects of the problem of introduction of electronic DL systems; 7) taking into account the most significant advantages of DL in choosing it as a form of professional training: 1) extraterritoriality; 2) the possibility of combining synchronous and asynchronous modes of interaction between participants in the educational process; 3) attracting the best (qualified) teachers with remote working experience; 4) simultaneous learning of educational subjects and practical ICT tools; 5) creation of other (additional) conditions to facilitate the implementation of ICT in the educational systems of the educational establishment, etc.
Опис
Ключові слова
освітній процес, заклади вищої освіти, МВС України, курсанти, студенти та слухачі, дистанційне навчання, сучасні інформаційні технології, педа- гогічні умови, сучасні платформи дистанційного навчання, поліцейські, несення служби, надзвичайні ситуації, охорона громадського порядку (далі − ОГП)., educational process, institutions of higher education, Ministry of internal affairs of Ukraine, cadets, students and hearers, distance learning, modern information technologies, pedagogical conditions, modern platforms of distance learning, police officers, performance of service, extraordinary situation, maintenance of public order (MPO).
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДЕЯКИХ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2020. Вип. 12. С. 202 - 212.