Розвиток української національної ідеї в працях М. Міхновського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті автор висвітлює погляди основоположника та лідера українського самостійництва Миколи Міхнов- ського щодо сутності та реалізації української національ- ної ідеї. Автор зазначає, що гасла, проголошувані Міхнов- ським, вносили революційний перелом у політичну думку української інтелігенції наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., оскільки ідея самостійності української держави не в’яза- лася з законами суспільної еволюції, а обґрунтовувалася Міх- новським з огляду на історичні традиції української нації, її інстинкту самозбереження, невіддільних прав україн- ського народу на незалежне життя. Державну самостій- ність М. Міхновський вважав головною умовою існування нації, а національну незалежність – національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин. Автором підкреслю- ється, що, на думку Міхновського, головною причиною нещастя нашої нації є брак націоналізму, тобто національ- ної свідомості, самоповаги, власної гідності, гордості тощо в українському суспільстві, що є надзвичайно актуальним і в наші дні. Міхновський вважав, що, уникаючи національ- ного шовінізму пануючих націй, треба плекати здоровий націоналізм поневолених народів, бо саме він є джерелом творчості і тільки в ньому знаходяться зародки народної свободи і ясного майбутнього. In the article the author studies the views of the founder and leader of Ukrainian independence Mykola Mikhnovskyi on the essence and realization of the Ukrainian national idea. The author notes that the slogans proclaimed by Mikhnovskyi made a revolutionary turning point in the political thought of the Ukrainian intelligentsia in the late 19th - early 20th centuries, since the idea of the Ukrainian state independence did not comply with the laws of social evolution but was justified by Mikhnovskyi based on the historical traditions of the Ukrainian nation, its instinct for self-preservation, the inherent rights of the Ukrainian people to independent life. State independence was considered as the main condition for the existence of a nation, and national independence as a national model in the field of international relations. The author emphasizes that, according to Mikhnovskyi, the main cause of our nation’s misfortune is the lack of nationalism, i.e. national consciousness, self-respect, self-esteem, pride, etc. in Ukrainian society, which is extremely relevant nowadays. Mikhnovskyi believed that in order to avoid the national chauvinism of the ruling nations, a healthy nationalism of the enslaved peoples should be nurtured because it is the source of creativity that gives the beginning for national freedom and a clear future. The author emphasizes that Mikhnovskyi viewed the Ukrainian national idea as self-sufficient, separate from the all-Russian one, considered it necessary for Ukraine to gain political independence and achieve unity without regard to possible conflicts and, as soon as possible, the leadership of the Ukrainian intellectual elite in the fight (if necessary) for state independence. Mykola Mikhnovskyi never renounced his ideas and did not serve the Bolsheviks even when repentant statements and cooperation with the Bolsheviks were made by such prominent Ukrainian figures as Volodymyr Vinnychenko, Mikhail Hrushevskyi, and hundreds of other party colleagues.
Опис
Ключові слова
національна ідея, нація, національна свідомість, націоналізм, державна самостійність, національна незалежність., national idea, nation, national consciousness, nationalism, state independence, national independence.
Бібліографічний опис
Тарасенко Л.Б. Розвиток української національної ідеї в працях М. Міхновського. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. Част. 3. С. 165-168.