Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальне право»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У методичних вказівках розглянуто алгоритм виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право». Метою курсової роботи є розвиток у здобувачів вищої освіти навичок самостійної творчої роботи, оволодіння методами сучасних наукових досліджень, поглибленого вивчення проблем кримінально-правової характеристики кримінальних правопорушень, узагальнення судової практики та ін. Курсова робота сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти навичок до самостійної наукової творчості, підвищенню їх теоретичної і професійної підготовки, кращому засвоєнню навчального матеріалу, розумінню проблем практики застосування кримінального законодавства. Видання розраховано на викладачів, аспірантів (ад’юнктів), здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів в яких готують правників-юристів. The methodical instructions consider the algorithm of course work in the discipline "Criminal Law". The purpose of the course work is to develop the skills of independent creative work in students of higher education, mastering the methods of modern scientific research, in-depth study of the problems of the criminal and legal characteristics of criminal offenses, generalization of court practice, etc. The course work contributes to the formation of students of higher education skills for independent scientific creativity, improvement of their theoretical and professional training, better assimilation of educational material, understanding of the problems of the practice of applying criminal legislation. The publication is designed for teachers, post-graduate students (adjuncts), students of higher education at higher educational institutions that train lawyers.
Опис
Ключові слова
Методичні вказівки, курсова робота, здобувачі вищої освіти, кримінальне право, кримінальне законодавство., Methodical guidelines, coursework, higher education applicants, criminal law, criminal legislation.
Бібліографічний опис
Будяченко О.М., Грішин В.А., Кулик Л.М. Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальне право». Одеса : ОДУВС, 2022. 31 с.