PRINCIPLES OF ACTIVITY OF AUTHORIZED SUBDIVISIONS (AUTHORIZED PERSONS) IN THE FIELD OF PREVENTION OF CORRUPTION DURING INTERACTION WITH WHISTLEBLOWERS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Centre for European Reforms Studies: Grand Duchy of Luxembourg
Анотація
The purpose of this article is to determine the current state and principles of the activities of authorized units (authorized persons) in the field of preventing corruption when interacting with whistleblowers, and to clarify the existing problems of this activity. To achieve this goal, general scientific and special methods of scientific research were used. According to the results of the study, it was found that the high level of trust of corruption whistleblowers to authorized units (authorized persons) in this area leads to an increase in the role of social dialogue (cooperation of corruption whistleblowers with authorized units / persons). It is substantiated that in order to unite on the way to a common goal of overcoming corruption, authorized units (authorized persons) in the field of corruption prevention need to work, inter alia, to increase the level of public confidence. After all, such a principle as trust is formed by the results of work, which are positively perceived by society. Public confidence in authorized units (authorized persons) in the field of corruption prevention is an important characteristic of public relations, which also determines the effectiveness of the state anti-corruption policy and the socio-economic development of the country as a whole. Метою цієї статті є визначення сучасного стану та принципів діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у сфері запобігання корупції при взаємодії з викривачами та з'ясування існуючих проблем зазначеної діяльності. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пошуку. За результатами дослідження встановлено, що високий рівень довіри викривачів корупції до уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у зазначеній сфері призводить до зростання ролі соціального діалогу (співробітництва викривачів корупції з уповноваженими підрозділами/особами). Обґрунтовується, що для об'єднання на шляху до спільної мети щодо подолання корупції уповноваженим підрозділам (уповноваженим особам) у сфері запобігання корупції необхідно працювати, у тому числі над підвищенням рівня довіри суспільства. Адже такий принцип, як довіра, формується за результатами роботи, які позитивно сприймаються суспільством. Довіра суспільства до уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у сфері запобігання корупції є важливою характеристикою суспільних відносин, від чого також залежить ефективність державної антикорупційної політики та соціально-економічного розвитку країни загалом. Целью данной статьи является определение современного состояния и принципов деятельности уполномоченных подразделений (уполномоченных лиц) в сфере предотвращения коррупции при взаимодействии с обличителями, и выяснение существующих проблем указанной деятельности. Для достижения поставленной цели использованы общенаучные и специальные методы научного поиска. По результатам исследования установлено, что высокий уровень доверия обличителей коррупции к уполномоченным подразделениям (уполномоченным лицам) в указанной сфере приводит к росту роли социального диалога (сотрудничества обличителей коррупции с уполномоченными подразделениями/лицами). Обосновывается, что для объединения на пути к общей цели по преодолению коррупции уполномоченным подразделениям (уполномоченным лицам) в сфере предотвращения коррупции необходимо работать, в том числе, над повышением уровня доверия общества. Ведь такой принцип, как доверие формируется по результатам работы, которые положительно воспринимаются обществом. Доверие общества к уполномоченным подразделениям (уполномоченным лицам) в сфере предотвращения коррупции является важной характеристикой общественных отношений, от чего также зависит эффективность государственной антикоррупционной политики и социально-экономического развития страны в целом.
Опис
Ключові слова
whistleblowers, principles of activity, trust, protection, guarantees, викривачі корупції, принципи діяльності, довіра, захист, гарантії, обличители коррупции, принципы деятельности, доверие, защита, гарантии
Бібліографічний опис
Veselova L., Zaporozhets A. PRINCIPLES OF ACTIVITY OF AUTHORIZED SUBDIVISIONS (AUTHORIZED PERSONS) IN THE FIELD OF PREVENTION OF CORRUPTION DURING INTERACTION WITH WHISTLEBLOWERS // European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. 2021. № 3. P. 116 - 119.