СИСТЕМА ВПРАВ З РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ТВОРЧОМУ ПИСЬМІ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІОГРАМИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Анотація
Стандарти професійної підготовки та потреби сучасного ринку праці зумовлюють необхідність формування компетентності фахівця в англійськомовному творчому письмі. Зорієнтована на розвиток когні- тивно-афективного, когнітивно-вольо- вого, інструментально-процесуального та рефлексивно-аналітичного компоненту особистості майбутнього фахівця, така компетентність формується в умовах спе- ціальної системи навчально-розвивальних вправ. У статті проаналізовано експери- ментальну систему вправ, яка містить настановчо-продуктивні, аналітико-нако- пичувальні, інструментально-тренувальні, творчо-систематизуючі та рефлексивно- оцінні вправи. Настановчо-продуктивні вправи (вправи-візуалізації, вправи-ігри, вправи-реконструкції) емоційно налашто- вують студентів на виконання творчих письмових вправ. Аналітико-накопичу- вальні вправи (когнітивні та кумулятивні) фокусують увагу на мовно-структурних особливостях автентичних літератур- них зразків, формуючи уявлення студентів про ідеальний англійськомовний писемний продукт. Інструментально-тренувальні вправи (мовно-тренувальні, структурно- тренувальні та творчо-тренувальні) покли- кані сформувати й закріпити в студентів окреслені програмою вміння, а також від- працювати фрагментарні творчі навички. Творчо-систематизуючі вправи передбача- ють виконання творчих письмових завдань, систематизуючи, поєднуючи й трансфор- муючи за потребою отримані раніше зна- ння про способи діяльності й охоплюють вправи з використанням мовно-смислової опори, написання за отриманим досвідом та складання віршів. Рефлексивно-оцінні вправи (презентаційні вправи та вправи на неекспертне оцінювання) наближають результати творчої роботи до ідеального продукту діяльності засобами само- та взаємоаналізу. Результати впровадження в освітній процес запропонованої системи вправ доводять її дієвість і сприяння розви- тку всіх складових професіограми майбут- нього спеціаліста. Modern standards of professional training and demands of labour market substantiate necessity of forming future specialists’ competence in the English language creative writing. Aimed at development of the cognitive-affective, cognitivevolitional, instrumental-processual and reflexiveanalytical components of the future specialist’s professiogram, such competence is only possible via a special system of exercises. The article presents an experimental system of exercises comprising setting, analytical, instrumental, creative and reflexive ones. Setting exercises (visualization, games, reconstructions) emotionally set students for creative writing. Analytical (cognitive and cumulative) ones focus attention on linguistic and structural peculiarities of authentic literature samples forming students’ idea of an ideal written text. Instrumental exercises (training language, structure and creativity skills) are aimed at forming and revising programme knowledge and initial creative skills. Creative exercises direct productive written work systematizing, combining and transforming the acquired knowledge on ways of writing, and comprise exercises for writing on the basis of linguo-semantic prompts, experience, or composing poems. Reflexive exercises (presenting and non-expert assessment ones) orient students at the ideal written product via self-analysis, self-assessment, peer analysis and peer assessment. The results of implementing the system of exercises into the educational process confirm its efficacy and contributing to development of all constituents of the future specialist’s professiogram.
Опис
Ключові слова
компетентність в англійськомовному творчому письмі, система вправ з розвитку компетентності в англійськомовному творчому письмі; настановчо- продуктивні, аналітико-накопичувальні, інструментально-тренувальні, творчо-систематизуючі, рефлексивно-оцінні вправи., competence in the English language creative writing, system of exercises for development of competence in the English language creative writing; setting, analytical, instrumental, creative and reflexive exercises.
Бібліографічний опис
Мельниченко Г.В.,Сусол Л.О. СИСТЕМА ВПРАВ З РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ТВОРЧОМУ ПИСЬМІ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІОГРАМИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка».2022. Випуск 46. С.143 - 146.