АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І СВІТУ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ РІШЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розкриті історичні особливості роз- витку негативних екологічних процесів землі, озер, річок, морів, океанів, атмосфери та біосфери, що надмірно загрожують довкіллю та життю людства. У представленій статті також розкриті думки вчених щодо техногенного перевантаження шкідли- вими викидами в повітря отруйних газів, які перетво- рюються в кислотні дощі, а ті в свою чергу несуть загибель для лісів, ґрунтів, водойм і всього живого. Крім техногенного промислового перевантаження шкідливими речовинами, отруйними газами, радіа- цією, у статті також розкриті антропогенні фак- тори глобальних кліматичних змін, що стали причи- нами погіршення екологічної ситуації у всьому світі. Це безвідповідальна поведінка людей по відношенню до навколишнього середовища, яка сприяла забруд- ненню побутовими відходами (поліетиленові пакети, пластикові пляшки, одноразовий посуд тощо) полів, лісів, річок, морів та океанів. Бездумна антиекологічна діяльність людей неза- баром бумерангом повернеться до кожного з нас безпосередньо у вигляді кислотного дощу, отруйних продуктів харчування, «питної води» або забрудне- них пластиком та іншими хімікатами всіх водойм, отруйними газами сміттєзвалищ. Все це вже сьо- годні є на нашій рідній планеті Земля! На основі дослідження розроблені і запропоновані стратегічні напрямки та тактичні завдання щодо ефективного запобігання забрудненню в екологічній сфері та нейтралізації загроз кліматичній безпеці світової спільноти. Ідеться про з’ясування голов- них причин складної екологічної ситуації по окремим видам, що призвели до критичного екологічного стану природних систем світу взагалі та України і її окремих регіонів зокрема, їх впливу на здоров’я та життя людей. Це дасть можливість покращити екологію навколишнього середовища, життя людей і всього живого та підняти рейтинг України міжна- родному рівні. The article reveals the historical features of the development of negative ecological processes of the earth, lakes, rivers, seas, oceans, atmosphere and biosphere, which are extremely threatening the environment and the life of mankind. The presented article also reveals the opinions of scientists about the technogenic overload of harmful emissions into the air of poisonous gases, which turn into acid rains, and these, in turn, bring death to forests, soils, water bodies and all living things. In addition to man-made industrial overloading of harmful substances, poisonous gases, radiation, the article also discloses anthropogenic factors of global climate change, which have become the reasons for the deterioration of the ecological situation around the world - this is the irresponsible behavior of people in relation to the environment that has contributed to pollution with household waste (plastic bottles, disposable dishes, etc.) fields, forests, rivers, seas and oceans. Thoughtless anti-ecological activities of people will soon return like a boomerang to each of us directly in the form of either acid rain, poisonous food, "drinking water", or contaminated with plastic and other chemicals in all reservoirs, poisonous gases from landfills. All this is already on our home planet Earth! On the basis of the study, strategic directions and tactical tasks for effective prevention of pollution in the environmental sphere and neutralization of threats to the climate security of the world community have been developed and proposed, namely, the identification of the main reasons for the difficult ecological situation for certain species, which led to the critical ecological state of the natural systems of the world in general and Ukraine and its individual regions, in particular, their impact on the health and life of people. This will improve the ecology of the environment, the lives of people and all living things and raise the rating of Ukraine both domestically and internationally.
Опис
Ключові слова
економіка, екологія, довкілля, навколишнє середовище, зміна клімату, політика, конвенції ООН, Кіотський протокол, Паризька угода, economy, ecology, environment, environment, climate change, policy, UN conventions, Kyoto Protocol, Paris Agreement
Бібліографічний опис
Пьохов В.М., Пьохова С.В., Шевчук В.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І СВІТУ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ РІШЕННЯ. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 3. Ч. 2. С. 30 - 35.