International cooperation in the field of educational activity through the prism of war : challenges and opportunities

dc.contributor.authorBokshorn, Anastasiia
dc.contributor.authorБоксгорн, Анастасія Вікторівна
dc.contributor.authorVoloshanivska, Tetiana
dc.contributor.authorВолошанівська, Тетяна Володимирівна
dc.date.accessioned2023-02-22T06:55:58Z
dc.date.available2023-02-22T06:55:58Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractThe purpose of this article is to research current aspects of international cooperation of institutions of higher education of the system of internal affairs (the practice of the Odesa State University of Internal Affairs) in the field of educational activity through the prism of war, as well as to reveal the national strategy of internationalization of higher education in Ukraine. The article examines the prerequisites for the involvement of foreign scientists in teaching in Ukrainian institutions of higher education. Methods of attracting foreign persons with academic degrees to the educational process in Ukraine were determined and the practice of the Odesa State University of Internal Affairs during military operations on the territory of Ukraine was considered. In this study, the authors determined that the internationalization of higher education is taking on the signs of a qualitatively new stage – integration, which accumulates the potential to solve a threefold task: achieving a level of higher education that would meet the needs and demands of modern international society; equalization of the level of national education systems; training of qualified personnel. It is substantiated that the most important manifestation of the internationalization of higher education is international cooperation between universities in the provision of educational services. The processes of globalization, which require a collective mind, consolidation of knowledge and world experience, which is considered as one of the effective ways of developing national education systems, make it difficult to ensure the proper level of cooperation between various institutions and the achievement of the tasks set before educational activities, and therefore require improvement and new approaches to solving urgent problems. The conclusions state that cooperation with international and non-governmental organizations for the purpose of studying and implementing the experience of foreign countries in the field of training police personnel, implementing a mutual exchange of experience on issues of national priority interest of the state, mutual participation in scientific and practical conferences and seminars, implementing exchange of specialists for lecturing, accumulation of educational, methodical and scientific literature, as well as internships with the aim of increasing the level of training of police personnel are important, but not the only areas that need development and improvement in order to establish international cooperation in the Police Department. Метою цієї статті є дослідження актуальних аспектів міжнародного співробітництва закладів вищої освіти системи внутрішніх справ (практика Одеського державного університету внутрішніх справ) у сфері освітньої діяльності крізь призму війни, а також розкриття національної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти в Україні. У статті досліджено передумови залучення іноземних нау- ковців до викладання в українських закладах вищої освіти. Визначено способи залучення іноземних осіб із вченими ступенями до освітнього процесу в Укра- їні та розглянуто практику Одеського державного університету внутрішніх справ під час ведення воєн- них дій на території України. У цьому дослідженні авторками визначено, що інтернаціоналізація вищої освіти набуває ознак якісно нового етапу – інтегра- ції, що акумулює потенціал для вирішення триєди- ного завдання: досягнення такого рівня вищої освіти, який би відповідав потребам і запитам сучасного міжнародного суспільства; вирівнювання рівня наці- ональних систем освіти; підготовка кваліфікованих кадрів. Обґрунтовано, що найважливішим проявом інтернаціоналізації вищої освіти є міжнародна співп- раця між університетами щодо надання освітніх послуг. Процеси глобалізації, які вимагають колек- тивного розуму, консолідації знань і світового дос- віду, що розглядається як один із ефективних шляхів розвитку національних систем освіти, ускладнюють забезпечення належного рівня співробітництва між різними інституціями та досягнення поставлених завдань перед освітньою діяльністю, а отже, потре- бують вдосконалення та нових підходів до вирішення нагальних проблем. У висновках сформульовано, що співпраця із міжнародними та неурядовими організа- ціями з метою вивчення і впровадження досвіду зару- біжних країн у сфері підготовки поліцейських кадрів, реалізація взаємного обміну досвідом з питань, що становлять загальнонаціональний пріоритетний інтерес держави, взаємну участь у науково-практич- них конференціях та семінарах, здійснення обміну фахівцями для читання лекцій, накопичення навчаль- ної, методичної і наукової літератури, а також проходження стажування з метою підвищення рівня підготовки поліцейських кадрів є важливими, однак не єдиними напрямами, які потребують розвитку та вдосконалення задля налагодження міжнародного співробітництва в ОДУВС.uk_UA
dc.identifier.citationBokshorn А., Voloshanivska Т. International cooperation in the field of educational activity through the prism of war : challenges and opportunities. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 1. С. 246-251.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/4523
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectinternationalization of higher education, involvement of foreign scientists-teachers in the teaching process, international cooperation, globalization of higher education, international cooperation in the field of educational activity.uk_UA
dc.subjectінтернаціоналізація вищої освіти, залучення до процесу викладання іноземних науков- ців-викладачів, міжнародне співробітництво, глоба- лізація вищої освіти, міжнародне співробітництво у сфері освітньої діяльності.uk_UA
dc.titleInternational cooperation in the field of educational activity through the prism of war : challenges and opportunitiesuk_UA
dc.title.alternativeМіжнародне співробітництво у сфері освітньої діяльності крізь призму війни: виклики і можливостіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
38Боксгорн Волошанівська.pdf
Розмір:
224.8 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: