Topical Issues of the Application of the Case-Law of the European Court of Human Rights in the Criminal Process of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The purpose of the article is to identify and analyze topical issues of the application of the case-law of the European Court of Human Rights (hereinafter - ECtHR) in the context of the implementation of the current criminal procedural legislation of Ukraine. To achieve this purpose, the authors have studied the scientific positions of the lawyers, the relevant provisions of the current legislation of Ukraine, the requirements of international legal acts and the case-law of the ECtHR. The general provisions of the criminal process science were methodological basis of the study. The authors of the article used the following methods of scientific knowledge: systematic, logical, semantic, comparative and documentary analysis. The place of the case-law of the ECtHR in the system of national legislation has been clarified, in particular the decisions of this Court are binding throughout Ukraine, and national courts have to apply the case-law of the ECtHR as a source of law. It is argued that the right of Ukrainian communities to seek the protection of their rights and freedoms under the 1950 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter - ECHR) is an additional guarantee against arbitrariness of the public authorities and officials who violated or restricted them. It was stated that even after implementation of the universally recognized norms and principles of international law in the sphere of protection of human rights and freedoms into current criminal procedural legislation of Ukraine, the facts of their violation occur. This, in turn, leads to the adoption of the ECtHR decisions against Ukraine, in which 90% of cases state violations of fundamental rights and freedoms guaranteed by the ECHR. Мета статті полягає у виявленні та аналізі актуальних питань застосування практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) в контексті правореалізації чинного кримінального процесуального законодавства України. Задля цього авторами досліджено наукові позиції правників, відповідні положення чинного законодавства України, вимоги міжнародних правових актів і практику ЄСПЛ. Методологічною основою дослідження склали загальні положення науки кримінального процесу, а також використано такі методи наукового пізнання, як: системний, логіко-семантичний, порівняльно-правовий та документального аналізу. З’ясовано місце прецедентної практики ЄСПЛ у системі національного законодавства, зокрема, що рішення цього Суду є обов’язковими для виконання на всій території України, а національні суди мають застосовувати практику ЄСПЛ як джерело права. Аргументовано, що право громадин України звернутися за захистом своїх прав і свобод, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – КЗПЛ), є додатковою гарантією від свавілля з боку державних органів і посадових осіб, які допустили їх порушення чи незаконне обмеження. Констатовано, що навіть після імплементації до чинного кримінального процесуального законодавства України загальновизнаних норм і принципів міжнародно-правових актів у сфері захисту прав і свобод людини в практичній діяльності залишаються факти їх порушення. Це, у свою чергу, призводить до ухвалення ЄСПЛ рішень проти України, в яких у 90 % випадках констатує порушення основоположних прав і свобод, гарантованих КЗПЛ.
Опис
Ключові слова
human rights and freedoms, case-law of the European Court of Human Rights, criminal procedure., права і свободи людини, практики Європейського суду з прав людини, кримінальний процес.
Бібліографічний опис
Shamrai, V., Ivchuk, Y., Tarasenko , V., Fedorov, H. Topical Issues of the Application of the Case-Law of the European Court of Human Rights in the Criminal Process of Ukraine. Amazonia Investiga . Volume 9 - Issue 29 / May 2020. Рр. 6 - 14.