Правове регулювання екологічної оцінки впливу на довкілля як інституту управління природокористуванням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті досліджено особливості становлення й роз-витку екологічної оцінки впливу на довкілля як інституту управління природокористуванням в Україні. Охарактеризовано міжнародні процеси, що відбуваються в цій сфері. Окрему увагу приділено європейській моделі інституту екологічної оцінки впливу на довкілля. Обґрунтовано доцільність запровадження нових підходів екологічної оцінки впливу на довкілля в контексті гармонізації екологічного законодавства України з екологічним законо-давством ЄС. Виокремлено та охарактеризовано етапи становлення й розвитку інституту екологічної експер-тизи в Україні. Найбільшу увагу приділено його модерніза-ції відповідно до європейських стандартів, а саме: Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2017 р., який уста-новлює правові та організаційні засади проведення оцінки впливу на довкілля й забезпечує виконання Україною міжна-родних зобов’язань. Здійснено порівняльно-правовий аналіз норм, що регу-лювали процес проведення екологічної експертизи до при-йняття у 2017 р. Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та після (його трансформації в інститут оцінювання впливу на довкілля). Обґрунтовано висновок, що законодавство України з оцінювання впливу на довкілля ще перебуває на стадії становлення та узгодження. Тому найближча перспектива – це розроблення та узгодження підзаконних нормативно-правових актів, розширення кількості фахівців-експертів у цій сфері. В статье исследованы особенности становления и развития экологической оценки воздействия на окружающую среду как института управления природопользованием в Украине. Охарактеризованы международные процессы, происходящие в этой сфере. Особое внимание уделено европейской модели института экологической оценки воздействия на окружающую среду. Обоснована целесообразность внедрения новых подходов экологической оценки воздействия на окружающую среду в контексте гармонизации экологического законодательства Украины с экологическим зако-нодательством ЕС. Выделены и охарактеризованы этапы становления и развития института экологической экспертизы в Украине. Наибольшее внимание уделено его модернизации в соответствии с европейскими стандартами, а именно Закону Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду» 2017 г., который устанавливает правовые и организационные основы проведения оценки воздействия на окружающую среду и обеспечивает выполнение Украиной международных обязательств. Осуществлен сравнительно-правовой анализ норм, регулирующих процесс проведения экологической экспертизы до принятия в 2017 г. Закона Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду» и после (его трансформации в институт оценки воздействия на окружающую среду). Обоснован вывод, что законодательство Украины по оценке воздействия на окружающую среду еще находится в стадии становления и согласования. Ближайшая его перспектива – это разработка и согласование подзаконных нормативно-правовых актов, увеличение численности специалистов-экспертов в этой сфере. The peculiarities of formation and development of environ-mental impact assessment as an institute of environmental management in Ukraine are reviewed. International processes taking place in this area are characterized. Particular attention is paid to the European model of the institute for environmental impact assessment. The expediency of introducing new approaches to the environmental impact assessment in the context of harmonization of Ukrainian environmental legislation with EU environmental law is substantiated. The stages of formation and development of the institute of environmental expertise in Ukraine are described and characterized. Most attention is paid to modernization in line with European standards, namely the Law of Ukraine “On Environmental Impact Assessment” in 2017, which establishes legal and organizational basis of environmental impact assessment and ensures compliance with a number of Ukraine’s international obligations. The comparative legal analysis of the norms regulating the process of conducting environmental expertise before the adoption in 2017 of the Law of Ukraine “On Environmental Impact Assessment” was made and after its entry into force (environ-mental impact assessment), according to the following criteria: scope of the law; objects of environmental impact assessment; subjects of environmental impact assessment; stages of environ-mental impact assessment. According to the law, enterprises will have to obtain an opinion on the environmental impact assessment instead of the conclusion of the state environmental expertise. Unlike the Law “On Environmental Expertise”, the Law “On Environmental Impact Assessment” specifies a list of objects and activities that may have a significant impact on the environment and for which an environmental impact assessment procedure is required; it is prohibited to start the activity which is subject to the procedure of environmental impact assessment without the procedure of environmental impact assessment; provides for the responsibility of business entities for violating them legislation on the environmental impact assessment. It is grounded that the legislation of Ukraine on environ-mental impact assessment, despite the adoption of the Law “On Environmental Impact Assessment”, is still at the stage of its formation and coordination. Therefore, the near future is the development and harmonization of sub-legal acts, the expansion of the number of experts in this area.
Опис
Ключові слова
екологічне право, екологічна експертиза, оцінювання впливу на довкілля, Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»., экологическое право, экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду, Закон Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду»., environmental law, ecological expertise, environmental impact assessment, Law of Ukraine “On Environ-mental Impact Assessment”.
Бібліографічний опис
Гоштинар С.Л. Правове регулювання екологічної оцінки впливу на довкілля як інституту управління природокористуванням / С.Л. Гоштинар // Південноукраїнський правничий часопис. – 2018. - № 1. – С. 51 - 55.