КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора з метою чіткого відмежування злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, від адміністративного правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 172-6 КУпАП, слід підтримати пропозицію вчених про визначення чітких меж настання адміністративної та кримінальної відповідальності за ці діяння. Потребують узгодження положення ч. 1 ст. 366-1 КК України з абз. 2 примітки до цієї статті. Також необхідно замінити категорію «мінімальна заробітна плата», що вжито у цій статті, на «неоподатковуваний мінімум доходів громадян». У зв’язку з цим слушною видається пропозиція вчених стосовн о уточнення змісту ч. 1 ст. 366-1 КК України вказівкою на те, що зазначені там відомості мають відрізнятися від достовірних на суму понад 250 неоподаткованих мінімумів дохо- дів громадян. Для підвищення рівня ефективності протидії корупції загалом і застосування кримінально - правової норми, передбаченої ст. 366-1 КК України, зокрема, слід закріпити механізм протидії незаконному збагаченню шляхом нової криміна - лізації відповідних суспільно небезпечних діянь та/або механізм конфіскації нез‟ясованих активів шляхом цивільної конфіскації. According to the author, in order to clearly demarcate the crime provided for in Art. 366-1 of the Criminal Code of Ukraine, from the administrative offense provided for in Part 4 of Art. 172-6 of the Code of Criminal Procedure, one should support the proposal of scientists to define clear boundaries of the onset of administrative and criminal liability for these acts. Require coordination of the provisions of Part 1 of Art. 366-1 of the Criminal Code of Ukraine from par. 2 notes to this article. It is also necessary to replace the category "minimum wage" used in this article with "tax-free minimum income of citizens". In this regard, the proposal of scientists to clarify the content of Part 1 of Art. 366-1 of the Criminal Code of Ukraine indicating that the information specified there should differ from the reliable amount of more than 250 tax-free minimum incomes of citizens. In order to increase the level of effectiveness of combating corruption in general and the application of the criminal law provided for in Art. 366-1 of the Criminal Code of Ukraine, in particular, a mechanism for combating illegal enrichment through new criminalization of relevant socially dangerous acts and/or a mechanism for confiscation of unexplained assets through civil confiscation should be established.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Щирська В.С. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 257-258.