ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЙНОСТІ СПОРІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

dc.contributor.authorДрішлюк, Володимир Ігорович
dc.contributor.authorDrishliuk, Volodymyr
dc.contributor.authorКострицький, Ігор Леонідович
dc.contributor.authorKostrytskyi, Ihor
dc.date.accessioned2022-08-18T05:35:44Z
dc.date.available2022-08-18T05:35:44Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСтаттю присвячено окремим питанням розмеж- ування юрисдикції між судами загальної, адміністра- тивної та господарської юрисдикції. З урахуванням змін до господарського процесуального та цивільного процесуального законодавства, на підставі аналізу норм чинного процесуального законодавства України, теорії господарського процесуального та цивільного процесуального права зроблено спробу сформулю- вати теоретичні підходи до правил визначення юрис- дикції задля уникнення спорів щодо розмежування компетенції того або іншого суду. Проаналізовано поняття юрисдикції, його співвідношення з понят- тям підвідомчості з погляду чинного процесуального законодавства та теоретичних підходів у доктрині цивільного та господарського процесуального права з урахуванням доробку радянського процесуального права. Проаналізовано погляди науковців та практи- куючих юристів на проблеми розмежування повно- важень окремих судів. Звернено увагу на матеріали судової практики, зокрема Великої Палати Верховного Суду, у частині підходів до формулювання критеріїв та визначення юрисдикції спорів між посадовими осо- бами господарського товариства та самим товари- ством як приклад вирішення проблеми розмежування юрисдикції та підтвердження запропонованих теоре- тичних підходів для вирішення юрисдикційних спорів. Зроблено акцент на необхідності вдосконалення чин- ного господарського процесуального законодавства в частині визначення чітких правил розмежування юрисдикції тих або інших судових спорів шляхом роз- ширення переліку справ, що відносяться до юрисдик- ції господарських судів, у ст. 20 ГПК України. Пропо- нується вважати суб’єктивний критерій таким, що має допоміжну роль у визначенні юрисдикції господар- ського спору. Окремо наголошено на визначальному значенні об’єктивного критерію розмежування юрис- дикційних спорів, який формується на підставі визна- чення сутності правовідносин, що виникають між фізичними та юридичними особами, які звертаються до суду з метою захисту своїх порушених, оспорених, невизнаних прав або законних інтересів. The scientific issue deals with some questions of jurisdictional arrangement among civil, commercial and administrative courts. According to the changes in commercial procedure law and civil procedure law, based on the analyzes of current rules of Ukrainian procedure legislation, theory of commercial procedure and civil procedure law, an effort to formulate theoretical approaches to rules of determination of jurisdiction is made. Thus such an effort is aimed to avoid disputes about qualification of competenсу of different courts. The definition of jurisdiction, it’s correlation with the other definitions of jurisdiction is analyzed. Such analyzes is made with the help of current procedure law and theoretical approaches in the doctrine of civil and commercial procedure law including contribution of soviet procedure law. The issue also deals with the analyzes of opinions of scientists and lawyers about the problem of arrangement of competency of different courts. The judicial practice is analyzed, especially the practice of Grand Chamber of High Court in the part of formulating criterions and determination of jurisdiction of disputes between the official functionary and company itself as an example to solve the problem of determination of court’s competency and approving the former statements and theoretical approaches to solve the problem of jurisdiction’s disputes. The accent is made on the necessity of improvement in current commercial procedure law in the part of determination of precise rules to determine jurisdiction of different judicial controversies by means of widening the nomenclature of cases, that refer to the jurisdiction of commercial courts according to article 20 of Commercial proceeding Codex. Among the criterions to determine the correct jurisdiction the basic role is dedicated to the object criterion. It determines the essence of law relations between persons and organizations that claim in the case of their rights and interests are broken. The second criterion, the subject one, is offered to consider the secondary which helps to determine the jurisdiction of judicial dispute.uk_UA
dc.identifier.citationДрішлюк В.І., Кострицький І.Л. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЙНОСТІ СПОРІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 207 - 212.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2832
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectюрисдикція, підвідомчість, господарський процес.uk_UA
dc.subjectjurisdiction, admissibility, economic process.uk_UA
dc.titleТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЙНОСТІ СПОРІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИuk_UA
dc.title.alternativeTheoretical problems of determination of dispute jurisdiction in commercial proceeding in Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
38.pdf
Розмір:
202.7 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: