Причини та наслідки домашнього насильства відносно дітей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-12-14
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ: Національна академія внутрішніх справ
Анотація
Серед основних причин вчинення домашнього насильства відносно дітей виокремлено: економічні, соціально-культурні, правові та психологічні. Виокремлено наступні наслідки домашнього насильства відносно дітей: фізичні, психологічні, економічні, правові та соціальні. Акцентовано увагу, що зазначені причини та наслідки слід враховувати під час розробки місцевих чи регіональних планів дій заходів, спрямованих на подолання домашнього насильства відносно дітей. Запропоновано для вирішення деяких з причин соціального-культурного та психологічного характеру запровадити школи відповідального батьківства для навчання батьків ненасильницьким методам виховання. Among the main reasons for committing domestic violence against children, the following are distinguished: economic, socio-cultural, legal and psychological. The following consequences of domestic violence against children are highlighted: physical, psychological, economic, legal and social. It is emphasized that the specified causes and consequences should be taken into account during the development of local or regional action plans of measures aimed at overcoming domestic violence against children. In order to solve some of the reasons of a socio-cultural and psychological nature, it is proposed to introduce schools of responsible parenting to teach parents non-violent methods of upbringing.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Семікоп Н. Причини та наслідки домашнього насильства відносно дітей. Забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми: національна практика та зарубіжний досвід: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 14 грудня 2020). Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2020. С. 197 - 200.