ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ: ВЧИНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРАВОЧИНІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Розрахунки у сфері електронної комерції можуть здійснюватися з використанням платіжних інструме- нтів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодав- ства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений законодавством України. Способи, строки та порядок розрахунків у сфері електронної комерції визнача- ються в електронному договорі з урахуванням вимог законодавства України. Продавець (виконавець, по- стачальник), оператор платіжної системи або інша особа, яка отримала оплату за товар, роботу, послугу відповідно до умов електронного договору, повинні надати покупцеві (замовнику, споживачу) електро- нний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку. Отже, можна зробити висновок щодо життєздатності самої електронної комерції, але нормативне регу- лювання цієї сфери потребує ще значних зусиль. Settlements in the field of electronic commerce can be carried out using payment instruments, electronic money, by transferring funds or paying in cash in compliance with the requirements of the legislation on the execution of cash and non-cash settlements, as well as in another way provided for by the legislation of Ukraine. The methods, terms and order of payments in the field of electronic commerce are defined in the electronic contract, taking into account the requirements of the legislation of Ukraine. The seller (executor, supplier), operator of the payment system or another person who received payment for the goods, work, or service in accordance with the terms of the electronic contract must provide the buyer (customer, consumer) with an electronic document, receipt, merchandise or cashier's check, ticket, coupon or another document confirming the receipt of funds, indicating the date of settlement. So, we can draw a conclusion about the viability of e-commerce itself, but the regulatory regulation of this area still needs significant efforts.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кострицький І.Л. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ: ВЧИНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРАВОЧИНІВ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 49-51.