Правова культура як складовий елемент професійної компетентності педагога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті представлений аналіз понять «правова культура», «правова компетентність», «правова грамотність». Визначена роль правової культури в професійній діяльності сучасного педагога. Проаналізовані основні перепони, що стоять на заваді формування високого рівня правової культури педагога. Запропоновані шляхи підвищення правової культури педагогів як на етапі вузівської підготовки, так і на етапі післявузівської освіти. Зроблено висновок, що лише при реалізації озвученого комплексного підходу до формування правової культури педагогів можливе повноцінне включення педагога в освітній процес як компетентного спеціаліста з правової та нормативної точки зору, здатного на професійну діяльність в рамках діючого законодавства в сфері освіти, розуміючого цінність та роль права в житті суспільства. The article presents an analysis of the concepts of "legal culture", "legal competence", "legal literacy". The role of legal culture in the professional activity of a modern teacher is determined. The main obstacles that stand in the way of the formation of a high level of the teacher's legal culture are analyzed. Proposed ways of improving the legal culture of teachers both at the stage of university training and at the stage of post-university education. It was concluded that only with the implementation of the announced comprehensive approach to the formation of the legal culture of teachers is it possible to fully include a teacher in the educational process as a competent specialist from a legal and regulatory point of view, capable of professional activity within the framework of current legislation in the field of education, understanding the value and role of law in life of society.
Опис
Ключові слова
правова культура, правова культура педагога, правова компетентність, правова грамотність, правова освіта, культура, право, педагогіка, виховання., legal culture, legal culture of a teacher, legal competence, legal literacy, legal education, culture, law, pedagogy, upbringing.
Бібліографічний опис
Зібрання