МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: НОВІ ПАРАДИГМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка
Анотація
У статті розглянуто питання сутності методології порівняльного кримінального права та її роль у наукових дослідженнях. Констатовано, що специфіка методології у сфері порівняльного кримінального права полягає в застосуванні широкого спектру методологічного інструментарію, що дозволяє отримати нові знання про деякі об’єкти чи предмети, а також доповнити вже існуючі знання та встановити їх системний харак-тер, логічність та евристичність. Особливу увагу приділено порівняльно-правовому, іс-торичному, формально-логічному методам пізнання, їх специфіці та ролі при прове-денні порівняльних кримінально-правових досліджень. Зазначено, що методологія порівняльного кримінального права – це система під-ходів, методів і способів наукового дослідження, теоретичні засади їх використання при здійсненні теоретико-пізнавальної юридичної діяльності в області порівняльного кри-мінального права. Зроблено висновок, що методологію порівняльного кримінального права не варто зводити лише до всезагального методу діалектичного матеріалізму та формально-догматичного методу пізнання, що довгий час панували в кримінально-правових дослідженнях. Методологія порівняльного кримінального права являє скла-дне та багатошарове явище, котре охоплює цілий комплекс методологічних підходів, методів, принципів, методик проведення порівняльного аналізу, понятійний каркас тощо. Звернено увагу на той факт, що в сучасних порівняльно-правових дослідженнях у сфері кримінального права популяризуються використання неюридичних методів. Зауважено, що пізнавальні труднощі порівняльного кримінального права виникають багато в чому через некритичні спроби оголосити ті чи інші дослідницькі методи пра-вовими. Використання невластивих порівняльному кримінальному праву методів веде до отримання хибних висновків або неотримання останніх взагалі. The paper considers the essence of the methodology of comparative criminal law and its role in research. It is stated that the specificity of the methodology in the field of comparative criminal law is the use of a wide range of methodological tools that allow you to gain new knowledge about some objects or subjects, as well as supplement existing knowledge and es-tablish their systemic nature, logic and heuristics. The author pays special attention to compar-ative legal, historical, formal and logical methods of cognition, their specifics and role in con-ducting comparative criminal law research. It is noted that the methodology of comparative criminal law is a system of approaches, methods of scientific research, theoretic principles of their use in the implementation of theo-retical and cognitive legal activities in the field of comparative criminal law. It is concluded that the methodology of comparative criminal law should not be reduced only to the universal method of dialectical materialism and formal-dogmatic method of cognition, which have long prevailed in criminal law research. The methodology of comparative criminal law is a complex and multi-layered phenomenon, which covers a range of methodological approaches, meth-ods, principles, methods of comparative analysis, conceptual framework. Attention is drawn to the fact that modern comparative legal research in the field of criminal law promotes the use of non-legal methods. It is noted that the cognitive difficulties of comparative criminal law arise in many respects due to uncritical attempts to declare certain research methods legal. The use of methods not inherent in comparative criminal law leads to incorrect conclusions or failure to obtain the latter at all.
Опис
Ключові слова
порівняльне кримінальне право, методологія, методологія права, методи, методи дослідження, наукові дослідження., comparative criminal law, methodology, methodology of law, methods, re-search methods, scientific research.
Бібліографічний опис
Янчук Н.Д. МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: НОВІ ПАРАДИГМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 2 (98). С. 89-98.