СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Статтю присвячено аналізу чинного законодавства України, яке регулює поря- док призначення та проведення судово-психіатричної експертизи у кримінальних і цивільних справах. Потреба в застосуванні спеціальних психологічних знань з’явля- ється у судово-слідчих органів тоді, коли доступні їм засоби не дозволяють отримати об’єктивні дані про особливості психічної діяльності людини, які мають значення для ухвалення судового рішення та які можуть бути отримані тільки внаслідок пси- ходіагностичного дослідження. Звертається увага на перелік судово-психіатричних установ, котрим законом надано право проведення зазначених експертиз. Автором надається перелік об’єктів, що підлягають експертизі, підстави призначення судо- во-психіатричної експертизи згідно із кримінально-процесуальним і цивільно-про- цесуальним законодавством, випадки обов’язкового призначення судово-психіатрич- ної експертизи. Визначаються медичні та юридичні критерії неосудності, обмеженої осудності, недієздатності, обмеженої дієздатності осіб, підставою визначення яких слугує висновок проведеної судово-психіатричної експертизи у справі. Наводиться перелік питань, які можуть бути поставлені перед судовим експертом-психіатром при призначенні судово-психіатричної експертизи у різних категоріях справ: відносно підозрюваних, обвинувачених; відносно потерпілих; при визначенні дієздатності; при розгляді справ про визнання правочинів недійсними. Визначено типові помилки при призначенні судово-психіатричної експертизи. Розглядаються також підстави проведення комплексної психолого-психіатричної судової експертизи, коли виникає потреба в залученні суміжних фахівців. Також звертається увага на положення Закону України «Про судову експер- тизу», яким визначено, що судово-експертна діяльність, пов’язана із проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз, здійсню- ється виключно державними спеціалізованими установами, що свідчить про моно- полізацію цього ринку державою та створює обмеження в доступності незалежної судово-психіатричної експертизи, незважаючи на те, що згідно з п. 113 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Анатолій Руденко проти України» від 17 квітня 2014 р. зверталась увага на необхідність врахування незалежної думки при визначенні психічного стану фізичних осіб. The article is dedicated to the analysis of the current legislation of Ukraine regulating the order of the forensic-psychiatrical expertise performance in criminal and civil cases. The use of special psychological knowledge within the forensic and investigative organs is needed when the existing means do not allow to obtain objective data about a person’s psychological peculiarities having significance for a court’s resolution. A special attention is paid to the forensic-psychiatric establishments legally binded to conduct the aforementioned expertise. The author lists the objects are to be under expertise, the grounds for the forensic-psychiatric expertise according to the criminal-procedural and civil-procedural legislation, the cases of the obligatory forensic-psychiatric expertise. Medical and juridical criteria of criminal insanity, limited criminal sanity, mental disability, limited mental disability are given to be the grounds of the conducted forensic-psychiatric expertise in a case. The questions are listed to be given to the expert-psychiatrist during the forensic-psychiatric expertise in different cases: regarding suspects and accused; regarding victims; regarding disability; regarding the cases about invalid legal actions. The typical mistakes during the forensic-psychiatric expertise performance are enlightened. The grounds of the complex forensic-psychiatric expertise involving specialists from neighboring areas are studied. A special attention is also paid to the provision of the Law of Ukraine “About forensic expertise”, determining that the forensic-expert activity involving criminal, forensic-medical and forensic-psychiatric expertise is conducted by the State specialized establishments meaning the State monopolization of this market and restricting access to an independent forensic-psychiatric expertise despite the necessity of taking into account an independent thought at the determination of physical people’s psychologic state according to the point 113 of the Human Rights European court resolution in the case “Anatolii Rudenko against Ukraine” dated 17.04.2014.
Опис
Ключові слова
судово-психіатрична експертиза, комплексна психолого-психі- атрична експертиза, осудність, обмежена осудність, дієздатність, обмежена дієздатність, недієздатність., forensic-psychiatric expertise, complex psychologic and psychiatric expertise, criminal sanity, limited criminal sanity, mental ability, limited mental ability, mental disability.
Бібліографічний опис
Корунчак Л.А. СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Юридичний бюлетень. 2020. Випуск 17. С. 319 - 325.