МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто особливості авторської методики педагогічного експерименту міждисциплінарного підходу у процесі підготовки майбутніх фахівців дизайну одягу. Доведено, що ефективність такого впровадження в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука забезпечується міждис- циплінарним синтезом професійно орієнтованих знань. Успішність конкурсної діяльності студентів зумовлена тим, що вони самостійно розробляти проєктну ідею, засновану на концептуальному творчому підході з метою вирішення дизайнерського завдання. Мета – самореалізація та стимулювання зростання творчого потенціалу майбутніх фахівців з дизайну одягу; підвищення професійної майстерності і кваліфікації майбутніх фахівців; поширення передового професійного досвіду. Запропоновані креативно-ціннісні технології розглянуто як технології, засновані на креативно-ціннісному механіз- мі, що передбачають розвиток творчих здібностей студентів на основі їх ціннісного ставлення до навчання, інтегро- ваного вивчення спеціальних дисциплін. Використано метод портфоліо у формуванні готовності майбутніх дизайнерів одягу на засадах міждисциплінар- ного підходу Реалізовано стратегії коучингу, із пріоритетом особистісної активності й індивідуального креативного мислен- ня. У межах дослідження використання коучинг-стратегій спрямовувалося на реалізацію аксіологічного потенціалу студентів. Активізовано ресурси здатності майбутніх дизайнерів одягу для вирішення творчих завдань. Використано креа- тивні та новітні технології в підготовці майбутніх фахівців дизайну одягу (креативний дизайн, конкурсна технологія, портфоліо, театральне спілкування, сценічний виступ). На відмінну від звичної логічної послідовності освітнього процесу, забезпечено розвиток не від теорії до практики, а від формування нового досвіду, від практики, до його теоретичного осмислення. The article considers the peculiarities of the author’s methodology of pedagogical experiment of interdisciplinary approach in the process of training future specialists in clothing design. It is proved that the effectiveness of such implementation in the Kyiv State Academy of Decorative Arts and Design named after Mykhailo Boychuk is ensured by the interdisciplinary synthesis of professionally oriented knowledge. Success of students’ competitive activity to independently develop a project idea based on a conceptual creative approach to solve a design problem. Self-realization and stimulation of the purpose of growth of creative potential of future specialists in clothing design; improving the professional skills and qualifications of future professionals; dissemination of advanced professional experience. The proposed creative and value technologies are considered as technologies based on the creative and value mechanism, which provides for the development of creative abilities of students based on their values to learning, and integrated study of special disciplines. The portfolio method is used in the formation of readiness of future fashion designers on the basis of interdisciplinary approach Coaching strategies, priority of personal activity and individual creative thinking are implemented. The research used coaching strategies aimed at realizing the axiological potential of students. The resources of the ability of future fashion designers to solve creative tasks have been activated. Creative and latest technologies were used in the training of future clothing design specialists (creative design, competitive technology, portfolio, theatrical communication, stage performance). It is provided in a different from the usual logical sequence of the educational process: not from theory – to practice, but from the formation of new experience – from practice to its theoretical understanding.
Опис
Ключові слова
міждисциплінарний підхід, дизайнерська освіта, дизайнер одягу, майбутні фахівці з дизайну., interdisciplinary approach, design education, fashion designer, future design specialists.
Бібліографічний опис
Пасько О.М. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.2021. Випуск 84. Том 2. С. 45-49.